Länkstig

Transnationella singelmän. En etnografi om singelskap bland migrerade män i Europeiska Unionen

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Centrum för Europaforskning

Kort beskrivning

Kort text max 850 tecken

Under de senaste åren har media återkommande fyllts av alarmerande rubriker om ensamma män som migrerat. Här finns underförstådda antaganden om att män i singelskap och utan närhet till sin ursprungsfamilj utgör ett särskilt problem för det mottagande samhället, inte minst på grund av risken för sexuella övergrepp. Men om man som mediekonsument på grund av denna mediala exponering av gruppen söker sig till forskningen, finner man idag mycket få studier om dessa män.
I detta projekt myntas begreppet transnationella singelmän (eng. transnational bachelors): detta är män som i egenskap av singlar relaterar till flera länders sammanhang, då männen migrerat. Etnografiska studier genomförs bland fyra grupper av sådana singelmän: bangladeshier och rumäner i Italien, samt syrier och polacker i Sverige. Det transnationella singelskapet kan se olika ut bland annat beroende på varifrån de migrerande männen kommer och attityder till migration i mottagarländerna – det är faktorer som varierar mellan de fyra valda fallen. I projektet är vi särskilt intresserade av att analysera och förstå hur männens singelskap hänger ihop med deras känsla av tillhörighet till olika länder, hur de förstår och relaterar till sina familjer, hur de reser inom och mellan länder, samt hur det transnationella singelskapet hänger ihop med deras maskulinitet.
Projektets har i huvudsak två teoretiska utgångspunkter. Den ena handlar om män och maskulinitet: maskulinitet är handlingsmönster som formas i och formar mäns relationer till samhällen, till andra män, till kvinnor och till andra grupper. Det går att tala om flera maskuliniteter och att hur de kan värderas olika i olika samhällen. Hur rörlighet inom och mellan länder ska förstås ur ett maskulinitetsperspektiv är ett alltmer diskuterat tema. Exempelvis är internationell rörlighet ett mönster både bland högt uppsatta direktörer och bland flyktingmän, men dessa maskuliniteter har mycket olika status. Vi ansluter oss till det synsätt som säger att frågan om hur maskulinitet relaterar till rörlighet, måste besvaras utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att den internationella och nationella rörligheten vävs samman med maskulinitet på olika sätt beroende på etnicitet, samhällsklass, sexualitet och så vidare.
Projektets andra huvudsakliga teoretiska utgångspunkt är begreppen transnationella familjer och transnationella singelmän. Migration beskrivs ofta som en linjär och oåterkallelig process, där individer flyttar från ett land till ett annat. Men verkligheten är ofta mer komplicerad, eftersom människor flyttar vidare och tillbaka, vidhåller nära kontakter med sina nära och kära i hemlandet och ingår i en formell och informell ekonomi av transaktioner mellan länderna. Begreppet transnationell används i forskningen för att beskriva denna arena av rörelser och relationer. Tanken är inte att förneka att till exempel nationsgränser utgör ett hinder för denna typ av rörlighet, men snarare att beskriva hur dessa gränser från migrantens perspektiv blir något att hantera och övervinna. Transnationella familjer är familjer som upprätthåller sina relationer över stora avstånd. På liknande sätt tänker vi oss att migrerade singelmän ingår i transnationella nätverk av vänskaps- och familjerelationer, som på olika sätt formar deras situation som singlar.
Vi använder etnografisk metod för att undersöka de transnationella singelmännen. Bland metoder för att skapa denna närhet, ingår deltagande observationer, intervjuer och dokumentanalys. Tidigare forskning visar bland annat att transnationella singelmän ofta har något slags form av samlingslokaler eller –aktiviteter, och genom att identifiera dessa tror vi att chanserna ökar att rekrytera informanter till projektet. I projektet kommer vi att utforma etnografierna om de fyra grupperna på ett likartat sätt, för att möjliggöra jämförelse av resultat.
Sammantaget kommer projektet sannolikt att ge en djupare och mer mångfacetterad bild av transnationella singelmän än vad som nu tillgängliggörs i media och forskning. Vi hoppas också kunna belysa hur männens känsla av tillhörighet, som bland annat sammanhänger med möjligheter till integration, är kopplad till deras singelskap.