Bild
produktion av bilar i fabrik
Foto: Volvo Car Corporation
Länkstig

Supply-Side Strategies for Dealing with Digital Disruption

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
4.210.000 SEK
Projektägare
Institutionen för tillämpad IT

Samarbetspartners
Volvo Car
Corporation
Finansiär
Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Kort beskrivning

Den digitala ekonomin kännetecknas av ständiga disruptioner, det vill säga händelser som omdefinierar marknader och skapar nya mönster i efterfrågan. Ofta kan sådana disuptioner förklaras av att konsumenter börjar använda digital teknik på nya, oväntade sätt. Ibland uppstår dock disruptioner inom företagen, när ny teknik utmanar etablerad processer. Det här projektet tar fasta på att etablerade företag ofta är organiserad på ett sätt som gör det svårt att utnyttja den fulla potentialen i digitala resurser, såsom algoritmer, data, eller sensorer.


Mer information

Mer specifikt inriktar sig projektet på att teoretisera hanteringen av digitala resurser och att använda denna teoretiska förståelse för att ta fram verktyg och metoder som kan ge företagen bättre förmåga att dra nytta av den digitala tekniken, utan att samtidigt skapa förödande följdverkningar för organisationen.

Deltagare

Fredrik Svahn, Göteborgs universitet
Frida Magnusdotter Ivarsson, Göteborgs universitet