Bild
Section of fresco depicting townscape from cubiculum of the Villa of P. Fannius Synistor at Boscoreale, Italy. Roman, ca. 50–40 BCE. Now in the Metropolitan Museum of Art. Accession number: 03.14.13a–g (Public domain [CC0 1.0 Universal]).
Foto: Metropolitan Museum of Art.
Länkstig

(O)synliga kvinnor: Kvinnors rumsliga praktiker och synlighet i urbana miljöer i det republikanska Rom (509 – 27 f.v.t.)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

I republikens Rom (509 – 27 f.v.t) var en kvinnas plats i hemmet. Att synas i det offentliga var ‘onormalt’ och ‘gränsöverskridande.’ Det romerska patriarkatet dikterade att kvinnor skulle vara underordnade, avskilda och osynliga. Så ser status quo ut inom den traditionella forskningen.

Föreliggande projekt kommer att utmana den etablerade bilden genom att studera och visualisera kvinnors rumsliga praktiker och synlighet i urbana miljöer i det republikanska Rom. Syftet är att undersöka dessa fenomens omfattning och växelverkan. Projektet kommer utgå från ett interdisciplinärt, intersektionellt perspektiv och kombinera romersk republikansk historia, spatial historia och genushistoria med feministisk teori, en databas och digital kartläggning.

I republikens Rom (509 – 27 f.v.t) var en kvinnas plats i hemmet. Att synas i det offentliga var ‘onormalt’ och ‘gränsöverskridande.’ Det romerska patriarkatet dikterade att kvinnor skulle vara underordnade, avskilda och osynliga. Så ser status quo ut inom den traditionella forskningen.

Föreliggande projekt kommer att utmana den etablerade bilden genom att studera och visualisera kvinnors rumsliga praktiker och synlighet i urbana miljöer i det republikanska Rom. Syftet är att undersöka dessa fenomens omfattning och växelverkan. Projektet kommer utgå från ett interdisciplinärt, intersektionellt perspektiv och kombinera romersk republikansk historia, spatial historia och genushistoria med feministisk teori, en databas och digital kartläggning.

Bild
Fresco depicting townscape from cubiculum of the Villa of P. Fannius Synistor at Boscoreale, Italy. Roman, ca. 50–40 BCE. Now in the Metropolitan Museum of Art. Accession number: 03.14.13a–g (Public domain [CC0 1.0 Universal]).
Foto: Metropolitan Museum of Art.

Det finns ett kunskapsglapp när det gäller kvinnors synlighet, vilket påverkar hur vi ser på deras liv och tillåter förutfattade meningar att fortsätta existera. Ett sådant markant kunskapsglapp är avsaknaden av en övergripande studie av romerska kvinnors rumsliga praktiker och synlighet i urbana miljöer, trots att det finns en rikedom av antikt material som vittnar om deras liv. Detta kunskapsglapp har i sin tur legat till grund för motsättningar och missuppfattningar om kvinnor i Rom, speciellt i fråga om hur omfattande deras publika liv och synlighet var under republiken, en period då de i forskningen ofta har kopplats till den privata sfären och dess praktiker. Nyare forskning har dock riktat strålkastarljuset mot deras publika liv. Så, hur (o)synliga var de?

Projektets utgångspunkt är att kvinnors liv, upplevelser och identitet inte var, eller är, monolitisk. Det antika källmaterialet visar hur en rad olika intersektionella faktorer påverkade kvinnors liv och identitet i republikens Rom, såsom genus och socio-ekonomisk, juridisk, etnisk, äktenskaplig och åldersmässig status, och hänsyn kommer därför tas till den här typen av faktorer.

Tidigare forskning har åberopat antika exempel som bevis för att kvinnor i Rom var associerade med, och hänvisade till, den privata sfären och dess praktiker: de var osynliga. Trots det visar min forskning att kvinnor har rört sig på ett antal publika och religiösa platser i Rom, såsom Forum Romanum, i samband med återkommande religiösa aktiviteter och på väg till andras hem, till banketter, kommersiella aktiviteter, begravningar, spel och vid många andra tillfällen. Dessutom har aktuell forskning visat vikten av kvinnors publika funktioner under republikansk tid. Dock motsäger både samtida forskning och antika källor sig själva och varandra, vilket ofta leder till missförstånd rörande kvinnor i Rom.

Målet med föreliggande projekt är att utmana och utreda både de samtida och antika motsättningarna och missförstånden rörande romerska kvinnor samt kasta nytt ljus på deras liv. Det kommer att göras genom att diskutera:

1. Vilka urbana miljöer använde kvinnor i republikens Rom?

2. Vad gjorde de i dessa miljöer?

3. Hur synliga var de på de här platserna?

4. Hur påverkade socio-ekonomisk, juridisk, etnisk, äktenskaplig och åldersmässig status deras rumsliga praktiker och synlighet?

5. På vilket sätt ändrades deras rumsliga praktiker och synlighet under den republikanska perioden?

För att besvara syfte och frågeställningar kommer projektet att 1) övergripande gå igenom allt källmaterial, skriftligt och arkeologiskt, som rör kvinnors rumsliga praktiker och synlighet i urbana miljöer i det republikanska Rom, 2) samla detta material i en databas, 3) visualisera materialet med en (open access) digital “deep map” och 4) göra en syntes av materialet och skapa en övergripande analys.

Föreliggande nyskapande projekt kommer att utmana och utreda motsättningar och missförstånd om kvinnor i republikens Rom, bygga vidare på forskning om kvinnors publika liv och roller, öka dåtidens kvinnors synlighet och erbjuda en interdisciplinär modell för att ompröva kvinnliga rumsliga praktiker och synlighet i andra perioder och kulturer.