Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Orgelsång och psalmspel - Musikalisk gestaltning av församlingssång

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Per Högberg, 2013
En väsentlig del i gestaltningen av Svenska kyrkans gudstjänstliv har, alltsedan reformation och ortodoxi, varit församlingens delaktighet i det gemensamma gudstjänstfirandet. Inte minst har detta kommit till uttryck i församlingssång. Ett kyrkomusikaliskt bidrag till den liturgiska gestaltningen är ledningen av denna sång. För gudstjänstorganisten tar sig detta uttryck i bland annat ”orgelspel till psalmsång”.

I avhandlingen Orgelsång och psalmspel. Musikalisk gestaltning av församlingssång möblerar Per Högberg om detta vedertagna uttryck, i syfte att söka formulera en hermeneutisk-ontologisk förståelse av den konstnärliga process som ligger till grund för den musikaliska gestaltningen av församlingssång i det liturgiska förloppet.

Denna ställer inte enbart krav på organistens musikaliska kompetens i ett orgelmässigt och speltekniskt snävare perspektiv. För att vitalisera församlingssången är det av betydelse att organisten också är väl förtrogen med en rad andra discipliner som exempelvis teologi, liturgi och hymnologi etc. En god mix ur olika kunskapsfält, hämtade ur relevanta tvärvetenskapliga förhållningssätt, skapar en stabil grund för organistens uppgift vid instrumentet: Gudstjänstorganisten är inte en orgelsolist i det liturgiska skeendet, utan samverkar som en av deltagarna i interaktion tillsammans med församlingen.

I H. Rohrmans uppfordran till organisten att från sin orgelpall "noga ge akt på sången" (1805), har instrumentalisten fått verktyg att kunna överge orgelns spel till psalmsången, för att i stället låta instrumentet sjunga tillsammans med församlingen: i samspel och orgelsång.
Detta samspel utgör också myllan för ett gemensamt lärande.
I samklang mellan poesi och musik öppnas landskap som kan inspirera till enskild och gemensam reflektion utifrån teologiska och konstnärliga implikationer. I sådant lärande, präglat av interaktion, ges förutsättningar för deltagarna att utgöra varandras pedagoger. Per Högberg menar att en vokal ingång är grundläggande för egentligen all kyrkomusikalisk och liturgisk gestaltning. Denna erfarenhet kommer väl till pass även i pedagogiskt hantverk kring ämnet liturgiskt orgelspel.

Per Högberg disputerade 13 april 2013 på sin avhandling i musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.