Länkstig

Oral medicin och patologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för odontologi

Kort beskrivning

Inom oral medicin och patologi bedrivs forskning om orala slemhinnesjukdomar och samband med andra sjukdomstillstånd. Ett fokusområde är på immunologiska och genetiska mekanismer vid autoimmuna sjukdomar och potentiellt maligna orala tillstånd och cancerutveckling. Ett andra fokusområde är effekten av medicinska behandlingar på munnen som t ex sidoeffekter av cellgiftsbehandling av cancersjukdomar på munnen. Ett tredje fokusområde är saliv och betydelsen av förändrad salivsekretion såsom muntorrhet för uppkomsten av sjukdomstillstånd i munnen. Effekten av sjukdomar och läkemedel på salivens kvalité och funktioner. Identifiering av biomarkörer och dess funktioner i saliven som har betydelse för orala hälsan.

Premaligna orala leukoplakier och oral cancer - kliniska, laborativa och intervention studier av cancerutveckling

Orala leukoplakier (LPL) är ett sjukligt tillstånd i munslemhinnan som kan utvecklas till oral skivepitelcancer (OSCC). Idag finns inga diagnostiska eller behandlingsmetoder som kan identifiera LPL patienter med risk för OSCC. Cancerutveckling är en flerstegsprocess där genetiska aberrationer, immunsystemet och virus kan spela roll. Livsstilsfaktorer påverkar alla de nämnda områdena. Målsättningen med detta projekt är att undersöka kliniska, histopatologiska, immunologiska och virologiska aspekter som kan ge kunskap som medför diagnos- och behandlingsmetoder där LPL patienter med risk för OSCC identifieras och att man. tidigt kan intervenera. Patienter med LPL och OSCC studeras med avseende på kliniska parametrar, biomarkörer, immunaktiviering och virusinfektion i sjuk respektive frisk vävnad. I en prospektiv multicenterstudie undersöks patienter med LPL över en femårsperiod där riskfaktorer för OSCC kartläggs. Munnen är ett organsystem som lätt kan undersökas och prover kan tas med enkelhet och regelbundenhet. Därför är det möjligt att studera premaligna tillstånd som LPL och tidigt identifiera OSCC. Kunskap kan där vinnas om transformationsprocessen och faktorer som styr denna. Ökad kunskap om transformationen från förstadium av oral cancer till manifest tumör ger bättre möjligheter att prediktera och även bättre möjligheter att behandla.

Projektfakta

Projektledare: Professor Bengt Hasséus

Finansiärer:

 

Oral mukosit hos patienter med maligna blodsjukdomar

Lågenergilaserbehandling som profylax för oral mukosit hos cytostatika behandlade patienter
Konditioneringsbehandling med högdos cytostatika i samband med hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) kan ge svår oral mukosit som kan medföra allvarlig morbiditet för patienten som svår smärta, nutritionssvårigheter samt ökad risk för infektioner och reducerad livskvalitét. Idag finns ingen vedertagen profylaxbehandling för patienter med lymfom som får konditioneringsbehandling med högdos cytostatika och cirka 50% av patienterna drabbas av svår oral mukosit. Profylaktisk behandling med lågenergilaser (LLLT) är en billig och lättillgänglig metod som har visat sig, i mindre studier, kunna reducera graden av oral mukosit utan några rapporterade bieffekter. Dock saknas större randomiserade, dubbelblindade, placebokontrollerade studier. En sådan studie är pågående
Orastem-studien. Det är en prospektiv internationell multicenterstudie som analyserar effekter av hematopoetisk stamcellstransplantation på munnen. Målsättningen är att identifiera patienter med hög risk för oral mukosit.

Projektfakta

Projektledare: Jenny Öhman

Finansiärer: