Bild
Nathalie S. Fari
Foto: Daniel Schaefer
Länkstig

Med kroppen som översättare: att framföra berättelser genom kroppens förhållande till rummet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Nathalie Fari.
Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka kroppens engagemang och medverkan i förhållande till en platsspecifik gestaltningsmetod. Genom att ompröva kroppen med hjälp av sociospatiala och miljömässiga frågor utformar och experimenterar detta doktorandprojekt med ett antal kollaborativa och tvärvetenskapliga gestaltningsverkstäder. Vi tar oss tillbaka till gestaltningsverkstaden, som har sina rötter i 1960- och 1970-talets fysiska teater, och placerar den i ett nytt sammanhang utanför det traditionella ateljéarbetet och den konventionella "svarta lådan".

Med fokus på att utforska de rumsliga kategorierna det urbana landskapet, historisk mark och naturreservoarer kan vi med hjälp av verkstäderna dels uppleva och testa särskilda kroppstekniker som ger upphov till fysiska övningar (eller "performativa tillstånd") som bygger på "somatiska" och/eller "extatiska" principer. Dels kan vi implementera dem för att skissera en konceptuell och pedagogisk ram i vilken kroppen fungerar som ”översättare”: en slags subjektivitet som befästs, flätas samman och förflyttas genom tillstånd av mittemellanskap samt genom anknytningen mellan kroppen och rummet. Hur kan rummet påverka kroppen och tvärtom? Hur kan kroppens sensitiva förmåga tränas och omvandlas när den står i relation till miljön eller andra kroppar? Sådana frågor är väsentliga.

Påståendet om att nya former av existens, lyhördhet och medling kan uppstå i världen när vi tränar förhållandet mellan kroppen och rummet framstår i det här doktorandprojektet som ett sätt att bidra till utvecklingen av en skådespelarutbildning som stärker såväl den kroppsliga som den miljöbetingade medvetenheten. På så sätt kan denna utbildning även kritiskt betrakta hur sådana psykofysiska och/eller sociospatiala upplevelser kan dokumenteras och beskrivas narrativt genom en sammansmältning av begreppen dokumentär och fiktion. Syftet med detta doktorandprojekt är alltså inte bara att främja en förkroppsligad forskningsmetod, utan även att skapa en specifik gestaltningsmetod som betraktar sig själv som poetisk, uppmärksam och lyhörd.