Länkstig

Forskningsprojekt Fysisk aktivitet, kondition och skolprestation – en studie i Bunkefloprojektet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Kort beskrivning

Bunkefloprojektet har studerat sambandet mellan fysisk aktivitet och flertalet hälsomarkörer som benhälsa, kroppssammansättning och skolprestation. Det utvecklades som en interventionsstudie, där extra fysisk aktvitet infördes i några grundskolor och där effekten på olika hälsomarkörer följdes upp prospektivt och i jämfördelse mot kontrollskolor. Fysisk aktivitet fastställt med accelerometrar och kondition med arbetsprov på cykel följdes upp vid två tillfällen, liksom slutbetyg i årskurs 9. Dessa data användes i följande studie av sambandet mellan mönster av fysisk aktvitet, kondition och skolprestation.

Fysisk aktivitet har stor betydelse för utveckling av hälsa och kognitiv förmåga hos barn, där studier har visat på samband mellan fysisk aktivitet och biomarkörer i blodet som indirekt mått stimulering av nervsystemet. En god kognitiv utveckling kan ha betydelse för skolprestationen. Bunkeflo strartade som en utav de första forskningsprojekten i Sverige för att studera effekten av fysisk aktivitet på flertalet hälsomarkörer rörande til exempel benhälsa, kroppssammansättning liksom på prestationen i skolan. Flertalet publikationer har bland annat visat en tydlig effekt på bentäthet, speciellt hos flickor.

Projektet utvecklades som en intervention med extra fysisk aktivitet i grundskolan där hälsaeffekter följdes upp under flera år och där utfallet jämfördes mot kontrollskolor. Det har visats att utökad skolgymnastik bidrog till bättre skolprestation och berättigande till gymnasiestudier hos pojkarna. Fysisk aktivitet fastställt med accelerometer och kondition med arbetsprov på cykel följdes upp vid två tillfällen, vid 8-11 år och två år senare, och slutbetygen i årskurs 9 samlades in. Dessa data användes i följande projekt för att studera samband mellan fysisk aktivitestmönster, kondition och skolbetyg. Fysisk aktivitetsdata analyseras med statistisk metod som kan inkludera flera kollinjära (samvarierande) förklarande variabler, vilket kännetecknar fysisk aktivitet som kan delas upp i flera intensitetsnivåer och därmed samtidigt undersöka vilken intensitetsnivå som har störst betydelse.

Projektet är en samverkan mellan forskare vid Skånes universitetssjukhus/Lunds universitet som är projektansvariga och forskare vid Centrum för hälsa och prestationsutveckling vid Göteborgs universitet.

Deltagare

Interna:

  • Docent Daniel Arvidsson
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson
  • Lektor Patricia Olaya-Contreras

Externa:

  • Magnus Karlsson
  • Per Wollmer
  • Ola Thorsson
  • Magnus Dencker (samverkan, projektansvariga, Skånes universitetssjukhus/Lunds universitet)