Bild
Foto på textil
Länkstig

Fashioning a Sustainable Future?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 725 000
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle och U-GOT KIES

Finansiär
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse

Kort beskrivning

Projektet tar sin utgångspunkt i teorierna kring så kallat kunskapsintensivt entreprenörskap (KIE) för att utforska rollen som kreativ och estetisk kunskap fyller i relation till omställningen till en mer hållbar modeindustri. Forskningen förflyttar fokus från tidigare utforskat territorium kring primärt produktionskedjors roll för att adressera hållbarhetsfrågor inom mode till själva modeskaparna och den kunskap som utvecklas genom högre utbildning i modedesign relativt konstnärlig innovation.

Fenomen som Corporate Social Responsibility (CSR) ingår idag i alla modeföretags nomenklatur. Samtidigt kan en ökad användning av mer hållbara material observeras såväl inom högre prissegment som i kedjemodet. Dessa förändringar har också fått uppmärksamhet inom forskningen kring modeindustrin och hur den kan bli mer hållbar. En stor del av denna forskning har fokuserat på just aspekter kring CSR och miljöpåverkan, såväl från ett organisatoriskt perspektiv som hur nya affärsmodeller kan konstrueras. Jag föreslår här ett vidgat synfält i forskningsdebatten kring mode genom att förflytta fokus i diskussionen och gå in på djupet gällande en centralfigur i skapandeprocessen som genererar plaggen vi ser i butik, nämligen modedesignern. Jag gör detta genom att belysa aspekter kring den enskilde modedesignerns kunskapsbas och rollen som denna spelar för omvandlingen till en holistiskt sett mer hållbar modeproduktion. Mer specifikt studeras detta genom hur den kreativa kunskap som ackvireras genom högre studier i modedesign påverkar modeskapandet.

Projektet tar sin utgångspunkt i teorierna kring så kallat kunskapsintensivt entreprenörskap (KIE) för att utforska rollen som kreativ kunskap fyller i relation till omställningen till en mer hållbar modeindustri. KIE utgår från den Schumpeterianska, evolutionärekonomiska traditionen och framhåller den kunskapsintensiva entreprenören som en nyckelspelare i den fortsatta utvecklingen av industrier. Detta sker genom användandet av redan existerande kunskap samt skapandet av ny kunskap för att på så sätt skapa nya innovativa idéer och därigenom trigga företagande (Malerba & McKelvey, 2019). Projektet tar också i aktning aspekter gällande strukturen av den svenska modeindustrin generellt, detta genom en analys och kartläggning enligt teorierna kring entreprenöriella ekosystem. Tidigare forskning pekar på vikten av att öka förståelsen inte enbart för den enskilde entreprenören, utan också det bredare ekosystem som dessa aktörer befinner sig inom (Malerba & McKelvey, 2020; Stam, 2015).

Målet är att öka förståelsen för rollen som denna typ av aktör i det övergripande entreprenöriella ekosystemet spelar för att främja en hållbar modeindustri. Givet avsaknaden av tidigare studier kring denna specifika infallsvinkel på hållbarhet inom mode kan forskningen anses som explorativ i sitt format.

Bild på textil