Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Europeiska papparättsrörelser: diskurs och politk avseende (o) jämställdhet mellan könen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Katarzyna Wojnicka

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Kort info max 850 tecken

Bilden av en vinkande man utklädd till Batman på balkongen på Buckingham Palace gav inte enbart förstasidesrubriker i Storbritannien 2004 utan även i andra europeiska länder. ”Batmanaktionen” var organiserad av den brittiska papparörelsen, som en protest mot vad de uppfattar som diskriminering av frånskilda fäders umgängesrätt med sina barn. Från det ögonblicket har aktionens organisatör Fathers4Justice, dragit mycket uppmärksamhet till sig och Fathers4Justice har blivit en symbol för de europeiska papparättsorganisationerna, och även för en bredare grupp av sociala rörelser med fokus på manlighet, manlig identitet, mäns rättigheter, mäns behov, maskulinitetens kostnad och mäns roll i samhället.
Tvärtemot gängse uppfattning är aktioner som svar på umgängesrättsproblematiken inte unikt för den brittiska kontexten utan papparättighetsorganisationerna existerar i så gott som alla europeiska länder. I Sverige har den mest kända organisationen, PappaBarn, varit aktiv i debatten i mer än tio år och dess medlemmar kämpar oförtröttligt för ett jämlikt föräldraskap likväl som fäders och barns rättigheter. Liknande organisationer existerar i andra europeiska länder och spelar en viktig roll för politikens utformning och samhällsdiskursen kring män, maskulinitet, faderskap och jämställdhet. Ett antal av dessa rörelser är medlemmar i de två europeiska paraplyorganisationerna Colibri - European Platform for Joint Custody och/eller Platform for European Fathers. Trots mansrörelsens storlek och betydelse saknas det jämförande forskning om den europeiska dimensionen av fenomenet; och det finns ett kunskapsgap om mansrörelsen till skillnad från motsvarande feministiska och HBTQ-rörelser.
Huvudsyftet med detta projekt är att genomföra den första studien av de europeiska papparättsorganisationerna utifrån nationella, jämförande och transnationella perspektiv. Baserat på preliminära resultat från tidigare studier har flera frågeställningar kunnat identifieras som det här projektet avser att besvara:
1. På den nationella nivån: vilka typer av papparättsrörelser finns inom EU/EFTA-länder? Vad är deras mål, värderingar och strategier för att bekämpa orättvisor mellan könen och diskriminering av fäder?
2. På den jämförande nivån: Varierar dessa papparörelser mellan olika genusregimer och i så fall hur och varför? Hur formar papparörelsens aktivister debatten kring jämställdhet mellan könen, maskulinitet och faderskap inom de utvalda europeiska länderna?
3. På den transnationella nivån: Hur ser de transnationella papparörelsernas aktiviteter ut i Europa och vad är dess mål och strategier? Hur kan de nationella fenomenen relatera med varandra i en överstatlig kontext?
Den påbörjade forskningen har lett till ett viktigt fynd och formulerandet av en hypotes som behöver testas i större skala och i skiftande kulturella och sociala kontexter. Det verkar gå att identifiera inte bara en utan två olika typer av papparättsrörelser; en mjukare respektive en hårdare linje.
Detta projekt skulle utgöra en utvidgning av, redan påbörjad forskning om de polska, svenska och brittiska mansrörelserna. För att få en mer välgrundad bakgrundskunskap kommer en kvantitativ empirisk studie (såsom en kartläggning av grupperna och mer internetbaserad faktasökning) att, i projektets första skede, genomföras i samtliga EU/EFTA-stater. Under den andra etappen skulle intervjuer med experter, djupintervjuer med aktivister och deltagande observation att genomföras med representanter från a) papparättsrörelsen i Tyskland och Spanien b) transnationella organisationer. Dessa data ska sedan analyseras. Den teoretiska referensramen kommer att bestå av teorier och koncept som utvecklats ur a) genusstudier och kritiska studier av män och maskulinitet b) studier av sociala rörelser. Resultaten från projektet kommer att publiceras i en rad vetenskapliga artiklar, en monografi, och på vetenskapliga bloggar. Utöver sin teoretiska, metodologiska och empiriska betydelse har projektet även tydlig samhällsrelevans.
För det första kommer det att ge mer kunskap inom ett ringa utforskat socialt fenomen som är relevant för beslutsfattandet både i Sverige och på transnationell nivå. För det andra kommer projektet att bidra till att förbättra jämställdheten i Sverige och Europa. För det tredje kommer projektet att resultera i rekommendationer som är relevanta både för papparörelsernas aktivister på nationell och internationell nivå men även för andra könsbaserade sociala rörelser och för beslutsfattare.