Bild
De flesta försök görs på möss.
Det är idag vanligt att möss används som försöksdjur eftersom de är möjliga att genmodifiera.
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Djurförsök vid Göteborgs universitet

Djurförsöksbaserad forskning är en viktig och central del av medicinsk och naturvetenskaplig vetenskap. Forskningen bidrar till ny kunskap med avgörande betydelse för människors och djurs liv och hälsa.

Därför behövs djurförsök

Djurförsök används i vetenskapligt syfte, inom främst medicinsk, veterinärmedicinsk och naturvetenskaplig forskning. Målet är att ta fram nya läkemedel, nya behandlingsmetoder eller att öka vår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar för att förbättra djurs och människors hälsa. Djurförsök är idag en mycket viktig del i medicinsk och veterinärmedicinsk grundforskning och inom naturvetenskaplig forskning kan det exempelvis handla om att undersöka effekter av föroreningar i naturen.

Etisk prövning

Att använda djur i vetenskaplig forskning är strikt reglerat och styrs av svenska lagar och förordningar samt EU-direktiv om djurskydd.

För att få utföra ett djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. I de djurförsöksetiska nämnderna sitter forskarrepresentanter och lekmän, inklusive representanter från djurskyddsorganisationer. Nämndens uppgift är att väga påverkan på djuren mot allmännyttan av forskningen.

Övergripande hållning

Användningen av djurförsök är ett område som väcker frågor. Det är därför viktigt att förklara varför djurförsök krävs, varför det inte är möjligt att helt ersätta djurförsök med andra metoder samt hur vår djurverksamhet ser ut och fungerar.

Djur ska användas på ett ansvarsfullt sätt och genomförande av djurförsök av forskare vid Göteborgs universitet ska följa 3R-principen om att ersätta (Replace) eller minska antalet djur (Reduce) och förfina (Refine) metoderna.

Att stödja en dialog om betydelsen av att använda djur för vetenskapliga syften är också av stor vikt.

Vilka försöksdjur används?

Möss, råttor och zebrafiskar är de djurarter som används allra mest inom den medicinska och naturvetenskapliga forskningen vid Göteborgs universitet. Beroende på forskningsområde och projekt används ibland även andra djurarter. Majoriteten av alla djurförsök genomförs på möss på grund av möjligheten att genmodifiera dem.

Länsstyrelsen kontrollerar att försöksdjursverksamheten sköts enligt lagar och regler. Bland annat är djurens miljö strikt reglerad. GU arbetar utifrån principen att det finns en berikningsplan som är anpassad till varje djurart.

Djurförsöksbaserad forskning utomlands

Internationellt samarbete är av största vikt för medicinsk och naturvetenskaplig forskning. För forskare vid Göteborgs universitet som gör djurförsöksbaserad forskning utomlands ska de fastställda normerna för forskningsetik vid djurförsök inom Sverige (inkl. övriga EU) utgöra riktlinjer.

Etiska tillstånd ska sökas i det land där försöken bedrivs och en kopia av tillståndet ska skickas för kännedom till Djurskyddsorganet vid Göteborgs universitet.

 

Kontaktinformation

Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg

Telefon: 031-786 1000
E-post: info@gu.se

Djurskyddsorganet

Djurskyddsorganet vid Göteborgs universitet består av föreståndare för djurens välfärd, skötsel, veterinärer, tillståndshavare, skötare och forskare. Det är detta organ som ska informera och ge råd till berörd verksamhet och fungera som remissinstans i djurförsöksfrågor. Det är lagstadgat att ha ett Djurskyddsorgan.

Kontakta djurskyddsorganet: do@gu.se

Utbildningskrav

Alla personer som arbetar med djurförsök vid Göteborgs universitet – forskare, studenter och djurvårdare – måste genomgå utbildningar i försöksdjursvetenskap, i enlighet med gällande lagstiftning. Utbildningen utgår bland annat från begreppet 3R: Replace, Refine, Reduce.  Kompetensen ska bibehållas och vara uppdaterad. Alla forskare ska inkludera 3R i sin forskning.

Begreppet 3R

  • Ersätt (Replace) djur med alternativa metoder när så är möjligt.
  • Förfina (Refine) metoder och utförande för att kontinuerligt förbättra djurens förhållanden samt minska stress och smärta som en del av djuren utsätts för under försöken.
  • Minska (Reduce) antalet djur.
Zebrafiskar används ofta i djurförsök.
Zebrafiskar används för att undersöka effekter av olika miljögifter, men även av möjliga läkemedel. Främst används ägg och yngel för så kallade in vitro tester av kemikalier.
Foto: Göteborgs universitet