Länkstig

AWARE - En studie om kvinnor utsatta för övergrepp som barn, deras livserfarenheter och möjliga skyddsfaktorer.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för medicin

Finansiär
FORTE: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Kort beskrivning

En stor andel barn och ungdomar har upplevt någon typ av övergrepp och/eller försummelse under sin uppväxt. Oavsett typ (fysiska, psykiska, sexuella övergrepp, fysisk eller känslomässig försummelse) så har det negativa konsekvenser för hälsa och välbefinnande som kan pågå under hela livet. Med AWARE projektet vill vi bidra till en heltäckande förståelse för de hälsomässiga och sociala konsekvenser som barns utsatthet kan ha i vuxenlivet genom att studera de sociala konsekvenserna specifikt men även möjliga skyddsfaktorer och utvecklingen av resiliens (motståndskraft). Vad är det som gör att vissa individer utvecklas positiv både hälsomässigt och socialt trots utsatthet? Vårt mål är att kunskapen som skapas i projektet skall användas för framtida samhällsinsatser för att fler individer skall klara sig bra i livet trots utsatthet.

I projektet ingår följande studier:

Vuxna kvinnors upplevelser av våld i familjen och emotionell försummelse under barndomen i relation till deras föräldrars socioekonomiska ställning och psykiska ohälsa.

Denna studie undersöker utvecklingen över tid (från 1990-2013) av upplevt våld i familjen tillsammans med andra indikatorer på emotionell försummelse i barndomen bland unga vuxna kvinnor. Vidare undersöks erfarenheter av våld i familjen och emotionell försummelse under barndomen i relation till föräldrars socioekonomiska ställning och psykiska ohälsa.

Kvinnors motståndskraft: välbefinnande och välfungerande vuxenliv bland kvinnor utsatta för övergrepp eller försummelse under barndomen.

I denna kvalitativa studie fokuserar vi på kvinnors motståndskraft (resiliens). Syftet med studien är att utforska den process av resiliens som leder till upplevelse av välbefinnande och välfungerande vuxenliv trots utsatthet under barndomen. Hur beskriver dessa tidigare utsatta kvinnor processen från utsatthet under barndomen till välbefinnande och välfungerande vuxenliv?
To Live, Not Only Survive—An Ongoing Endeavor: Resilience of Adult Swedish Women Abused as Children

Tidigare utsatta kvinnors upplevelser och beskrivningar av välbefinnande och välfungerande vuxenliv.

Välbefinnande är en subjektiv upplevelse och vad ett välfungerande vuxenliv innebär kan variera. I denna kvalitativa studie utforskar vi hur kvinnor som varit utsatta för övergrepp eller försummelse under sin barndom beskriver sitt välbefinnande och välfungerande vuxenliv. Vad innebär välbefinnande och ett välfungerande vuxenliv för dessa tidigare utsatta kvinnor?

Långtidskonsekvenser av övergrepp och/eller försummelse under barndomen i form av social marginalisering och vikten av skyddsfaktorer.

I denna studie undersöker vi långtidskonsekvenser av övergrepp och försummelse i barndomen i termer av indikatorer på social marginalisering så som långtidsarbetslöshet, förtidspensionering, ofullständig utbildning och ekonomisk utsatthet. Vidare kommer vi att studera olika skyddsfaktorer och huruvida dessa möjligen kan minska risken för att hamna i social marginalisering.

Minnesbias (Recall bias) i kvinnors rapportering av övergrepp under barndomen

Syftet med denna studie är att undersöka eventuell minnesbias (recall bias) vid uppföljning genom att jämföra rapportering av tidigare svårigheter vid olika tidpunkter. Det är känt sedan tidigare att minnen av traumatiska händelser ibland förträngs vilket kan påverka senare rapportering av trauman som i sin tur kan ge skev bild när förekomst studeras.