Länkstig

Att utveckla flerspråkiga elevers ämneslitteracitet genom genrepedagogisk undervisning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Finansiär
ULF-medel (Utbildning, Lärande, Forskning)

Kort beskrivning

I projektet undersöks genrepedagogikens potential att stärka ämneslitteracitet i samhälls- och naturorienterande ämnen samt i svenskämnena bland flerspråkiga elever med svenska som andraspråk. Projektet bygger på samverkan mellan forskare och skolans lärare, som tillsammans undersöker, utvecklar och utvärderar den genrepedagogiska undervisningen. Inom projektets ram genomförs forskningsstudier om ämneslitteracitet liksom kompetensutbildande insatser, i syfte att utveckla en hållbar modell för samverkan mellan universitet och skola.

Bakgrund

I skolor i underprivilegierade områden i Göteborg, där en stor andel av eleverna har svenska som andraspråk, når endast cirka 30% av eleverna godkänt resultat i alla skolämnen i skolår 9. För att höja måluppfyllelsen i den grundskola där det här projektet genomförs har samtliga lärare under några år deltagit i en fortbildningssatsning i genrepedagogik.

Deltagande forskare