University of Gothenburg
Breadcrumb

Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap (GNS)

Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap (GNS) är en av skriftserierna som ges ut av Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi. Majoriteten av volymerna består av avhandlingar som har lagts fram vid institutionen men det finns också festskrifter, konferensvolymer och projektpublikationer i serien. Kontakta Lena Rogström om du vill publicera i serien.

Fullständig lista över publikationer

 1. Fernberg, Magnus. Kåseristil. (English Summary.) Göteborg 2004. 335 s. (diss. ISBN: 91-87850-25-7).
 2. Otterup, Tore. 'Jag känner mej begåvad bara'. Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde. Göteborg 2005. 281 s. (diss. ISBN: 91-87850-26-5).
 3. Fröjd, Per. 'Att läsa och förstå svenska'. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000-2002. Göteborg 2005. 272 s. (diss. ISBN: 91-87850-27-3).
 4. Nilsson, Jenny. 'Adverb i interaktion'. Göteborg 2005. 231 s.(diss. ISBN: 91-87850-28-1).
 5. Karlsson, Susanna. 'Positioneringsfraser i interaktion'. Syntax, prosodi och funktion. Göteborg 2006. 250 s. (diss. ISBN 91-87850-29-X).
 6. Lorentzon, Thorwald. 'Mellan frihet och jämlikhet. Jämförande studier av lexikala förändringar i moderaternas och vänsterpartiets valmanifest 1948-2002.' Göteborg 2006. 345 s. (diss. ISBN 91-87850-30-3).
 7. Andréasson, Maia. 'Satsadverbial, ledföljd och informationsdynamik i svenskan'. Göteborg 2007. 305 s. (diss. ISBN 13:978-91-87850-31-8).
 8. Tingsell, Sofia. 'Reflexivt och personligt pronomen. Anaforisk syftning hos ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer.' Göteborg 2007. 242 s. (diss. ISBN 978-91-87850-32-5).
 9. Ohlsson, Claes. 'Folkets fonder? En textvetenskaplig studie av det svenska pensionssparandets domesticering.' Göteborg 2007. 219 s. (diss. ISBN 978-91-87850-33-2).
 10. Andersson, Peter. 'Modalitet och förändring. En studie av må och kunna i fornsvenska'. Göteborg 2007. 220 s. (diss. ISBN 978-91-87850-34-9).
 11. Rawoens, Gudrun. 'Kausativa verbkonstruktioner i svenskan och nederländskan. En korpusbaserad syntaktisk-semantisk undersökning. Göteborg 2008. 349 s.
 12. Lövfors, Sven. 'Historiska angivelser i allmänna ordböcker'. Göteborg 2010. 99 s. (diss. ISBN 978-91-87850-38-7)
 13. Prentice, Julia. 'På rak sak. Om ordförbindelser och konventionaliserade uttryck bland unga språkbrukare i flerspråkiga miljöer'. Göteborg 2010. 145 s. (diss ISBN 978-91-87850-40-0).
 14. Källström, Roger. Young Urban Swedish Variation and change in multilingual settings. Göteborg 2011. 257 s. (diss. ISBN 978-91-87850-42-4)
 15. Helgesson, Karin. Platsannonsen i tiden. Den orubricerade platsannonsen 1955-2005. Göteborg 2011. 331 s. (diss. ISBN 978-91-87850-43-1).
 16. Nordenfors, Mikael. Skriftspråksutveckling under högstadiet. Göteborg 2011. 316 s.(diss. ISBN 978-91-87850-44-8)
 17. Magnusson, Ulrika. Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår. Göteborg 2011. 267 s. (diss. ISBN 978-91-87850-45-5)
 18. Grahn, Inga-Lill. Tala om att tänka. Om processer och projekt vid användning av orden tänka och tanke i tre samtal. Göteborg 2012. 154 s. (diss. ISBN 978-91-87850-46-2)
 19. Rydstedt, Rudolf . En matchningsdriven semantisk modell. Mellan ordboken och den interna grammatiken. Göteborg 2012. 288 s. (diss. ISBN 978-91-87850-47-9)
 20. Sandwall, Karin. Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser. Göteborg 2013. 336 s. Göteborg 2013. (diss. ISBN 978-91-87850-49-3)
 21. Sheikhi, Karin. Vägar till förståelse. Andraspråkstalare i samtal med en studie- och yrkesvägledare. Göteborg 2013. 312 s. (diss. ISBN 978-91-87850-51-6)
 22. Olvegård, Charlotta. ”Herravälde. Är det bara killar eller?” Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan. Göteborg 2014. 276 s. (diss. ISBN 978-91-87850-53-0)                      
 23. Lagervall, Marika. Modala hjälpverb i språkhistorisk belysning.  Göteborg 2014. 426 s. (diss. ISBN 978-91-87850-54-7)
 24. Jansson, Håkan. Purism på glid? Studier i nutida isländskt ordbruk. Göteborg 2015. 341 s. (diss. ISBN 978-91-87850-57-8)
 25. Blensenius, Kristian. Progressive constructions in Swedish. Göteborg 2015. 286 s. (diss. ISBN 978-91-87850-60-8)
 26. Horn, Anna. Lov och tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov. Göteborg 2016. 373 s. (diss. ISBN 978-91-87850-61-5)
 27. Hult, Ann-Kristin. Ordboksanvändning på nätet. En undersökning av användningen av Lexins svenska lexikon. Göteborg 2016. 286 s. (diss. ISBN 978-91-87850-62-2)
 28. Rydenvald, Marie. Inflätat och överlappande. Flerspråkighet och språkanvändning bland svensktalande ungdomar i Europa. Göteborg 2017. 277 s. (diss. ISBN 978-91-87850-63-9)
 29. Svenskans beskrivning 35. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten. Göteborg 11–13 maj 2016. Göteborg 2017. 397 s. (ISBN 978-91-87850-64-6)
 30. Lindahl, Filippa. Extraction from relative clauses in Swedish. Göteborg 2017. 280 s. (diss. ISBN 78-91-87850-65-3)
 31. Byrman, Ylva. Så fångas de misstänktas ord. Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten. Göteborg 2017. 339 s. (diss. ISBN 78-91-87850-66-0)
 32. Olofsson, Joel. Förflyttning på svenska – om produktivitet utifrån ett konstruktionsperspektiv. Göteborg 2018. 198 s. (diss. ISBN 978-91-87850-67-7)
 33. Rosenkvist, Henrik (red.). Estlandssvenskans språkstruktur. Göteborg 2018. 187 s. (ISBN 978-91-87850-69-1)
 34. Grammatik, kritik, didaktik. Göteborg 2018. 146 s. (ISBN 978-91-87850-70-7)
 35. Liivi Jakobson. Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar. Göteborg 2019. 285 s. (diss. ISBN 978-91-87850-71-4)
 36. Richard LaBontee. Strategic Vocabulary Learning in the Swedish Second Language Context. Göteborg 2019. 355 s. (diss. ISBN 978-91-87850-72-1)
 37. Henrietta Adamsson Eryd. ”See there I’m stuck now!” Samtalsdeltagares orientering mot att tala svenska i amerikasvenska dialektintervjuer. Göteborg 2019. 175 s. (diss. ISBN 978-91-87850-73-8)
 38. Lindholm, Anna. Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska: om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet. Göteborgs universitet, 2019. 238 s. (diss. ISBN 978-91-87850-74-5)
 39. Bäckström, Linnéa. Etableringen av ha-bortfall i svenskan. Från kontaktfenomen till inhemsk konstruktion. Göteborgs universitet, 2020. 187 s. (diss. ISBN 978-91-87850-76-9)
 40. Sandberg, Malin. Från beslut till broschyr. Intertextualitet, äldre och kultur i texter inom en statlig satsning. Göteborgs universitet, 2020. 209 s. (diss. ISBN 978-91-87850-77-6)
 41. Thyberg, Kajsa. Det-konstruktioner i bruk. En systemisk-funktionell analys av satser med icke-referentiellt det i modern svenska. Göteborgs universitet, 2020. 294 s. (diss. ISBN 978-91-87850-78-3)
 42. Agebjörn, Anders. Learning of Definiteness by Belarusian Students of Swedish as a Foreign Language. Göteborgs universitet, 2021. 291 s. (diss. ISBN 978-91-87850-80-6)
 43. Winlund, Anna. Inte för räddhågsna. Undervisning i grundläggande litteracitet och svenska som andraspråk på gymnasieskolans språkintroduktion. Göteborgs universitet, 2021. 270 s. (diss. ISBN 978-91-87850-81-3)
 44. Sanna Kraft. Tala fram texten. När barn med läs- och skrivsvårigheter skriver med tal-till-text. Göteborgs universitet, 2023, 246 s. (diss. ISBN 978-91-8069-175-8)