University of Gothenburg
Breadcrumb

Havsmiljöinstitutet

Genom expertförmedling, forskningsöversikter och analyser bidrar Havsmiljöinstitutet till en integrerad och komplett bild av miljösituationen i havet. Samverkan med universiteten har en central betydelse i detta arbete.

Göteborgs universitetet ger genom Centrum för hav och samhälle Havsmiljöinstitutet ett tydligt stöd i den tvärvetenskapliga inriktningen och bidrar med särskilda kunskaper om Västerhavet, det vill säga Kattegatt och Skagerrak, men även övriga svenska havsområden.

Universitetet deltar i Havsmiljöinstitutets verksamhet bland annat genom utredningar, utvärderingar och havsmiljöanalyser. Universitetet deltar även i nationella och internationella kommittéer och expertgrupper och medverkar vid remissyttranden med särskild vikt på Västerhavet.

Centrum för hav och samhälle representerar också universitetet i ett nationellt kommunikationssamarbete inom ramarna för Havsmiljöinstitutet – Havsredaktionen. Tillsammans med ett antal svenska lärosäten producerar och sprider vi de populärvetenskapliga produkterna Havsutsikt, Havet.nu och Livet i havet.