Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Musiklärarutbildningen mellan tradition och förnyelse. Ett diskursanalytiskt perspektiv på en kulturell praxis.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Lena Ostendorf.
Mitt forskningsintresse gäller musiklärarutbildningen vid musikhögskolorna i Sverige. Jag är intresserad av att ta reda på attityder och vedertagna "sanningar" som verkar "sitta i väggarna" på vissa institutioner. Hur kan aspekter som status, klass och makt relateras till dessa attityder och hur kan de synliggöras?

Studien syftar till att undersöka vad som historiskt och socialt konstituerar den diskursiva praktik som utgör lärmiljön inom lärarprogrammet vid institutioner för högre musikutbildning så att dessa kan problematiseras och diskuteras på en strukturell nivå.

Följande frågor ställer jag mig för att närma mig studiens syfte: Hur har diskurserna i musiklärarutbildningen konstruerats och legitimerats i textdokument såsom läroplaner, utbildningsplaner, rekryteringsdokument och offentliga tryck? Hur kan diskurserna relateras till aktuella samhällsfenomen ur ett historiskt perspektiv?

Hur skulle man kunna få syn på om, och i så fall hur, dessa diskurser påverkar de pedagogiska/musikaliska diskurserna i skola och samhälle? Kan det finnas konsekvenser för såväl rekrytering till musiklärarutbildning som musikundervisningen i skolan?

Den teoretiska bakgrunden för min studie utgörs av en socialkonstruktivistisk grundsyn. Empirin genereras av textdokument såsom läroplaner, utbildningsplaner, rekryteringsdokument och offentliga tryck, men kan komma att kombineras med observationer och intervjuer. Det empiriska materialet ska sedan analyseras genom diskursanalys i Foucaults anda.