Länkstig

Pernilla Ahlstrand

Universitetslektor

Avdelningen allmän didaktik och pedagogiskt
arbete
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Pernilla Ahlstrand

Pernilla Ahlstrand disputerade 2014 med avhandlingen "Att kunna lyssna med kroppen- en studie av gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater"

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:735064/FULLTEXT01.pdf

Forskningsintresset innefattar kunskapsteoretiska frågor. Ahlstrand har arbetat med learning study som forskningsansats och fenomenografi som analysmetod, dels inom ramen för avhandlingsarbetet dels inom ramen för olika skolutvecklingsprojekt.

Projektledare På STUDS! Praktiknära Återkoppling – Studie av Teater-, Undervisning och Dans-Situationer.

https://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/finansierade-forskningsprojekt-2021/pa-studs-praktiknara-aterkoppling-studie-av-teater-undervisning-och-dans-situationer/

Projektledare för genomfört ULF-projekt:

https://www.gu.se/beviljade-forskningsprojekt

Senaste publikationen:

Ahlstrand, P., & Andersson, N. (2021). Learning study - a model for practice-based research in a Swedish theatre classroom.Youth Theatre Journal, 2021, Vol. 35, Iss. 1-2, Pp. 115-.128,35(1-2), 115-128.

https://gup.ub.gu.se/publication/305154