University of Gothenburg
Breadcrumb

Avhandlingar

Här listas avhandlingar avlagda vid institutionen.

Hultegård, K. (2023). Vänskapens kunskap och kraft. En rättsvetenskaplig studie av vänskapen omkring unga målsägande i sexualbrottmål. länk

Meyerson, A. (2023). TO BELIEVE OR NOT TO BELIEVE – IS THAT THE QUESTION? En kritisk studie av hur de Svenska migrationsdomstolarna hanterar sitt ansvar att döma i asylmål. länk

Kyrönviita, J. (2022). Odla fisk rätt - en systemanalytisk undersökning av den rättsliga styrningen av svenskt vattenbruk. länk

Krabbe, N. (2021). Bioprospecting and Deep-sea genetic Resources in a Fragmenting International Law. Full text in English

Westholm, A. (2021). Scaling Marine and Water Management. Full text in English

Kern, J. (2021). Wreck Law - A Systematisation of Legal Interests and Conflicts. Full text in English

Emblad, P. (2020). Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt. länk

Bailey, S. (2020). The Common Good in Common Goods - The Decommodification of Fundamental Resources through Law. länk

Lidman, E. (2020). Kontrollägande och uppköpsreglering - Likabehandling vid offentliga uppköpserbjudanden och effekterna i bolagsstyrningen. länk

Ryffé, D. (2019). Omöjligt uppdrag. Om rättslig styrning och normkollisioner i skolans kompensatoriska uppdrag. länk

Lenk, H. (2019). The EU investment court system. A viable reform initiative?. länk

Johansen, T. (2019). Förvaltning som verksamhet – bidrag till offentligrättens allmänna läror. länk

Argüello, G. (2018). Environmentally Sound Management – Its status and role in the sea-land interface regulation of wastes. länk

Wejedal, S. (2017). Rätten till biträde – Om biträdeskostnaders hantering vid svenska domstolar. länk

Almestrand Linné, P. (2017). Regulating Vessel-Source Air Pollution - Standard-Setting in the Regulation of SOx Emissions. länk

Käll, J. (2017). Converging Human and Digital Bodies. Posthumanism, Property, Law. länk

Björling, E. (2017). Rättstillämpningens tystnad. En rättsvetenskaplig narratologisk studie om argumentation och rättsliga uttryck inom civilprocessen. länk

Warberg, A. (2017). Gränsöverskridande insolvens – En studie av den internationella domsrätten för insolvensförfaranden inom EU. länk

Nästegård, E. (2016). The Liability of Credit Rating Agencies to Investors - A Swedish Perspective. länk

Hult, D. (2015). Lagstiftnings ändamålsenlighet – En regleringsteoretisk utvärdering av fjärrvärmelagens potential att skapa förtroende. länk

Wallerman, A. (2015). Om fakultativa regler - En studie av svensk och unionsrättslig reglering av skönsmässigt beslutsfattande i processrättsliga frågor. länk

Bruncevic, M. (2014). Fixing the Shadows, Access to art and the legal concept of Cultural Commons. länk

Svedberg, W. (2013). Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt - En genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden. länk

Andersson, P. (2013). Vidta alla åtgärder som behövs – en rättvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. länk

Härkönen, E. (2013). Aktiemarknadsbolagets informationsgivning - särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper. Stockholm: Jure Förlag AB.  länk

Bäckman, T. (2013). Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet - för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS. Stockholm: Jure Förlag AB. länk

Kleist, D. (2012). Methods for Elimination of Double Taxation under Double Tax Treaties – with Particular Reference to the Application of Double Tax Treaties in Sweden. Uppsala: Iustus Förlag AB. länk

Siegl, S. (2011). Fondförvaltaransvaret - särskilt om etisk fondförvaltning. länk

Åhman, J. (2011). Trade Liberalisation, Health Protection, and the Burden of Proof in WTO Law. länk

Andreasson, J. (2010). Intellektuella resurser som kreditsäkerhet. En förmögenhetsrättslig undersökning. länk

Dimitrievski, N. (2010). Allmännytta som norm i svensk skatterätt. Om inkomstskattefrihet  för ideella föreningar. länk

Johansson, K. (2010). Substance over form - en redovisningsrättslig studie. länk

Olsen-Lundh, C. (2010). Att ransonera utsläppsutrymme. En miljörättslig studie om utsläppshandel enligt Kyotoprotokollet och EU ETS. länk

Pamp, C. (2010). Intellectual property in science. länk

Moberg, A. (2009). Villkorsklausuler - om avtalsklausuler som utrikespolitiskt instrument. Uppsala: Iustus förlag. länk

Schollin, K. (2008). Digital Rights Management - the New Copyright. Stockholm: Jure. länk

Odlöw, T. (2005). Ställföreträdare för vuxna : kamrer eller handledare?. Stockholm: Jure förlag. länk

Stendahl, S. (2004). Communicating justice providing legitimacy : the legal practices of Swedish administrative courts in cases regarding sickness cash benefit. Uppsala: Iustus. länk

Kouvo, S. (2004). Making just rights? Mainstreaming Women?s Human Rights and a Gender Perspective. Uppsala: Iustus. länk

Nowak, K. (2003). Oskyldighetspresumtionen. Norstedts juridik. länk

Gustafsson, H. (2002). Rättens polyvalens. En rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet. länk

Erhag, T. (2002). Fri rörlighet och finansiering av social trygghet: en rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet. Stockholm: Santérus. länk

Martinson, C. (2002). Kreditsäkerhet i fakturafordringar - en förmögenhetsrättslig studie. Göteborg: Iustus. länk

Fransson, S. (2001). Lönediskriminering. En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag. länk

Olsson, S. (2001). Punktskatter - rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv. länk

Johansson, S. O. (2001). Stoppningsrätt under godstransport. Stockholm: Norstedt. länk

Glavå, M. (2000). Arbetsbrist och kravet på saklig grund. En alternativrealistisk arbetsrättslig studie. Stockholm: Norstedts Juridik AB. länk

Petrusson, U. (1999). Patent och industriell omvandling. Stockholm: Norstedts Juridik. länk

Cramér, P. (1998). Neutralitet och europeisk integration. Stockholm: Norstedts Juridik AB. länk

Svensson, E-M. (1997). Genus och rätt. En problematisering av föreställningen om rätten. Stockholm: Iustus. länk

Landelius, A-C. (1996). Självbestämmande, valfrihet och samtycke inom socialtJänsten. Stockholm: Nerenius & Santérus. länk