University of Gothenburg
Breadcrumb

Jämställdhet och likabehandling

Vid Göteborgs universitet gäller lagen om likabehandling av studenter i högskolan. Lagen innebär en skyldighet att arbeta målinriktat för att främja studenters lika rättigheter. Likabehandlingslagen omfattar såväl sökande som grundutbildnings- och forskarutbildningsstudenter.

Göteborgs universitet accepterar ingen form av diskriminering. Rektor har det yttersta ansvaret för att lagen om likabehandling efterlevs vid universitetet. Dekanus har ansvaret på fakultetsnivån och prefekterna är ansvariga vid respektive institution. Om universitetet får kännedom om att en student ändå anser sig ha blivit trakasserad är det dess skyldighet utreda omständigheterna och vidta åtgärder.

Lagen om likabehandling ska främja lika rättigheter och motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Vart vänder jag mig? 

  1. Institutionens likabehandlingsombud som kan ge råd och stöd, och hjälpa till i kontakten med prefekten, eller direkt med prefekten som bär det lokala ansvaret.
  2. Anmälan till rektor vid Göteborgs universitet om situationen inte går att lösa lokalt.
  3. Anmälan kan även göras direkt till diskrimineringsombudsmannen, den nationella myndighet som ser till lagen om likabehandling följs. Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Likabehandlingsombud på Institutionen för fysik

Raimund Feifel

Några kontakter  

Studentkåren ger råd och stöd i kontakter med universitetet:
Göteborgs universitets studentkårer är ett samarbetsorgan mellan tre av universitetets fyra studentkårer. Där ingår Göta studentkår för studenter och doktorander vid bland annat Naturvetenskapliga fakulteten.

Studenthälsa vid Göteborgs universitet (Studentportalen)