University of Gothenburg
Breadcrumb

Konfliktakademien

För dig som vill lära dig mer om konflikter och konflikthantering Konfliktakademien erbjuder ett antal texter som ger en grund i konflikt- och konflikthanteringskunskap. Artiklarna presenterar begrepp, modeller och mer utförliga framställningar kring konflikter, kommunikation, medvetenhet och medling. Flera av de texter som finns här ingår i den tryckta skriften Att hantera och förebygga konflikter på arbetsplatsen, utgiven av Lärarförbundets Skolledarförening.

Artiklar

Konfliktkunskapens ABC
Här presenteras en enkel men kraftfull modell för att synliggöra olika sidor av en konflikt, ABC-triangeln. Vidare beskrivs ett antal olika begrepp som kan användas för att beskriva olika konflikttyper.

Konflikters eskalation
Artikeln ger en översikt över Friedrich Glasls välkända konflikteskalationsmodell. Denna beskriver nio klart åtskilda steg i konflikteskalationen. Modellen är ett mycket värdefullt redskap för att diagnosticera konflikter, vilket är viktigt för att välja en lämplig konfliktinterventionsmetod. Se också översiktsbladet.

Grundinställningar till konflikter: Konsekvenser av olika synsätt på människans natur
Artikeln tar upp hur skillnader i männskobild kan leda till mycket olika inställningar till hur vi bör förhålla oss till konflikter. Det är viktigt att reflektera över ens egen grundinställning och därmed utveckla en medvetenhet om att andra kanske ser konfliktorsaker och botemedel i ett helt annat ljus.

Ickevåld i vardagslivet. Kommunikation och empati (av Leif Eriksson) (pdf)
Här finner du en mycket utförlig presentation av ickevåldskommunikation i Marshall Rosenbergs tradition (även känt som "Giraffspråket"). Principerna för ickevåldskommunikation är enkla, men den som på allvar arbetar med dem kommer att upptäcka hur djupgående de kan förändra både samtalssituationer och den allmänna inställningen till vad det är att vara människa.

Brist på självinsikt: En viktig orsak till elakartade konflikter (pdf)
Denna artikel ger en översikt över hur omedvetenhet och medvetenhet om det egna inre inverkar på hur olika individer umgås med konflikter. Artikelns perspektiv är relevant för en fördjupad förståelse av hur människor fungerar i konflikter, för förståelsen av orsaker till att konflikter uppkommer och inte minst för läsarens egen självinsikt.

Samarbete, dominans och kamp på liv och död - Nio interaktionsformer för att hantera delade meningar (pdf)
I denna artikel beskrivs nio olika interaktionsformer som kan förekomma när människor på en arbetsplats eller i andra sociala sammanhang måste finna problemlösningar trots meningsskiljaktigheter. De nio interaktionsformerna utgör en trappstege som börjar med samarbete baserat på ömsesidigt samtycke och slutar med försök att fullständigt eliminera den motpart som står ivägen för en viss lösning. Artikeln är skriven främst med tanke på arbetsplatser, men den typologi som presenteras är av ett så generellt slag att den är relevant för sociala relationer i familjer, i politiska sammanhang, i etniska konflikter och i internationella relationer.

På väg mot en demokratisk samarbetskultur. Erfarenheter från svenska sjukhus
För att kunna hantera meningsskiljaktigheter och samarbetsproblem konstruktivt räcker det inte med färdigheter i konflikthantering. Vi behöver lära oss hur vi skapar robusta demokratiska samarbetskulturer, där problem som dyker upp kan hanteras genom problemlösande kommunikation. Denna skrift sammanfattar resultat från ett forskningsprojekt om samarbete och hantering av meningsskiljaktigheter på svenska sjukhus. En envis skrivkramp omöjliggjorde slutförandet av rapporten. Jag publicerar ändå de delar som blev färdiga.
– Titelblad (pdf)
– 1. Hur fungerar samarbetet på våra arbetsplatser? (pdf)
– 2. Redskap för att se och förstå samarbetsproblem (pdf)
– 3. Goda och mindre goda samarbetskulturer (pdf)

Medling som konflikthanteringsmetod
Artikeln ger en praktiskt orienterad översikt över medling, en konflikthanteringsmetod som är mycket lämplig när det finns klart definierade parter och tydliga tvistefrågor.

Medling med NVC
Här finns första kapitlet i Liv Larssons bok Skapa möten och kontakt genom medling. Att agera tredje part med Nonviolent Communication.

Konflikthantering utifrån MBTI, en modell över personligheter (av Margareta Lycken)
Här presenterar Margareta Lycken personlighetsmodellen Myers-Briggs Type Inventory och visar hur skillnader i personligheter kan leda till konflikter samt hur insikt i skillnadernas natur kan leda till bättre fungerande arbetsgrupper.

Konflikthantering baserad på Leopold Szondis personlighetsteori (pdf) (av Rolf Kenmo)
Rolf Kenmo har utvecklat en förenklad form av Leopold Szondis personlighetsteori och visar hur denna kan användas för att få större insikt i det som händer när personer med olika sammansättning av personlighetsfaktorer möts.

Artiklar

Konfliktkunskapens ABC (PDF)
Om vad konflikter är, ABC-modellen
Konflikters eskalation (PDF)
Presentation av Friedrich Glasl’s konflikteskalationsmodell
Översiktsblad eskalationstrappa (PDF)
Översiktsblad eskalationstrappa
Grundinställningar till konflikter (PDF)
Grundinställningar till konflikter: Konsekvenser av olika synsätt på människans natur
Ickevåld i vardagslivet (PDF)
Ickevåld i vardagslivet, Leif Eriksson

Brist på självinsikt (PDF)
Brist på självinsikt: En viktig orsak till elakartade konflikter
Nio interaktionsformer (PDF)
Samarbete, dominans och kamp på liv och död - Nio interaktionsformer för att hantera delade meningar
Samarbetskultur (PDF)
Hur fungerar samarbetet på våra arbetsplatser? På väg mot en demokratisk samarbetskultur
Redskap för att se och förstå samarbetsproblem (PDF)
Redskap för att se och förstå samarbetsproblem. På väg mot en demokratisk samarbetskultur
Goda och mindre goda samarbetskulturer (PDF)
Goda och mindre goda samarbetskulturer. På väg mot en demokratisk samarbetskultur
Medling som konflikthanteringsmetod (PDF)
Medling som konflikthanteringsmetod. Vad är medling?
Medling med NVC (PDF)
Skapa möten och kontakt genom medling, kapitel 1, Liv Larsson
Konflikthantering utifrån MBTI, en modell över personligheter (PDF)
Konflikthantering utifrån MBTI, en modell över personligheter
Konflikthantering baserad på Leopold Szondis personlighetsteori, Rolf Kenmo (PDF)
HumanGuide kan förbättra på jobbet och i livet, Konflikthantering, Rolf Kenmo 2021