University of Gothenburg
Breadcrumb

Nationellt prov i engelska för årskurs 6

Det nationella provet för årskurs 6 är obligatoriskt i grundskolan och sameskolan. För specialskolan gäller att grundskolans prov för årskurs 6 används i specialskolans årskurs 7 i tillämpliga delar.

Syfte

Syftet med de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning.

De nationella proven kan också bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete genom analyser av provresultaten i relation till uppnådda kunskapskrav på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå.

Sekretess

För att nationella prov ska kunna fungera i enlighet med sitt syfte är det viktigt att provens sekretess upprätthålls enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen, 17 kap. 4 § (2009:400). De nationella proven i engelska för årskurs 6 omfattas från och med läsåret 2018/2019 av 6-årig sekretess. 

Särskilt stor försiktighet vid hanteringen av proven bör därför iakttas under provperioden. Det är viktigt att de nationella proven förvaras på ett betryggande sätt så att innehållet inte röjs. Eventuell genomgång av det genomförda provet med eleverna ska göras på sekretessmässigt betryggande sätt. Eleverna får inte ta med sig provhäften eller anteckningar. Det är inte heller tillåtet att använda hela prov eller delar av prov för övning.

När nya prov konstrueras är avsikten att provuppgifterna ska kunna återanvändas. Skolverket återanvänder hela eller delar av proven under flera års tid.

För mer information se Skolverkets webbplats, Sekretess och Beställa och hantera prov i grundskolan.

Provdatum

För information om provdatum se Skolverkets webbplats Provdatum i grundskolan

Elevinformation

På Skolverkets hemsida finns ett informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare med allmän information om alla nationella prov. 

I lärarmaterialet som följer med det nationella provet i engelska finns ytterligare information till eleverna, dels generella instruktioner för provet i sin helhet, dels specifika sådana för respektive delprov. Denna information ges av läraren i nära anslutning till genomförandet av de olika delproven. Läraren ombeds att påminna eleverna om kursplanens innehåll samt kunskapskraven för slutet av årskurs 6.

Eleverna kan bekanta sig med exempel på olika uppgiftstyper här

Uppgiftstyper

Delprov A (Focus: Speaking):

Delprovet består av en muntlig uppgift som genomförs som ett samtal mellan två elever åt gången enligt en given modell.

Delprov B:

I delprov B1 (Focus: Reading) förekommer olika slags informerande och berättande texter och i delprov B2 (Focus: Listening) till exempel intervjuer, samtal och monologer från olika delar av världen där engelska används.

  • uppgifter där eleven själv ska formulera kortare eller längre svar, som ibland innebär en tolkning och/eller sammanfattning av det lästa/avlyssnade
  • flervalsuppgifter
  • matchningsuppgifter
  • luckuppgifter där eleven ska fylla i ett ord per lucka 

Delprov C (Focus: Writing):

Delprovet består av en skrivuppgift med ett ämne som utifrån en föreslagen struktur ger eleverna möjlighet att visa sin förmåga att uttrycka sig i skrift.

Anpassning

På Skolverkets webbplats ges generella riktlinjer för anpassning av nationella prov. Se Anpassa prov i grundskolan.

Bedömning

En central del av bedömningen är hur väl eleven kan förstå olika typer av skriven och talad engelska och uttrycka ett eget innehåll på ett begripligt sätt. Eleverna ska i de olika uppgifterna använda enbart engelska och svaren ska vara begripliga för en person med engelska som förstaspråk och som inte förstår svenska. Vid bedömningen görs en distinktion mellan fel som (eventuellt) stör och fel som förstör, det vill säga mellan fel som i olika hög grad påverkar kommunikationen.

Varje delprov bedöms och betygsätts separat - delprov A och C med hjälp av kommenterade och bedömda exempel på elevtexter och samtal, delprov B på basis av utförliga bedömningsanvisningar samt exempel på elevsvar. För delprov B anges betygsgränser. Resultaten på de olika delproven vägs samman till ett provbetyg. Varje elevs resultat sammanställs i formuläret "Sammanställning av elevresultat", där det också finns möjlighet för eleven och läraren att lämna kommentarer kring resultaten.

Lärarmaterial

Nedanstående dokument ingår som lärarmaterial i det nationella provet i engelska för årskurs 6.

Sammanställning av provresultat

Självbedömningsdel

Självbedömningsdelen kan användas före provdagarna. (Finns även som kopieringsunderlag i häftet Lärarinformation 2)