Göteborgs universitet
Länkstig

Könssegregerad arbetsmarknad i Norden

De nordiska ländernas utbildningssystem och arbetsmarknader är starkt segregerade och uppdelade på kön. Arbetslivssektorer och utbildningsinriktningar som el och energi, bygg och teknik är dominerade av män, medan vård och omsorg är dominerade av kvinnor.

Segregeringen på kön har också en vertikal dimension, där kvinnor och män finns på olika positioner i yrkeslivets hierarkier. Normer kring teknik, omsorg och kön befäster dessa uppdelningar, då det uppfattas som naturligt att kvinnor respektive män är lämpade för olika områden.

Könssegregering och normer får konsekvenser bland annat för hushållens klimatpåverkan och den gröna omställningen. Studier har visat att klimatinsatser tenderar att ha över lag positiva effekter på antalet arbetstillfällen framför allt inom mansdominerade sektorer som energi, industri och jordbruk, samtidigt som de största negativa effekterna på antalet arbetstillfällen finns inom den kvinnodominerade tjänstesektorn. Den ojämna fördelningen av det obetalda omsorgs- och hushållsarbetet får konsekvenser också för ansvaret och engagemanget i omställningsarbetet.

Under året sprider vi resultat från processer om könsuppdelade utbildningsval och den könssegregerade arbetsmarknaden, relaterat till gymnasiala yrkesutbildningar, framtidens hållbara arbetsliv och diskussionen om ’gröna jobb’. Tidigare studier visar bland annat att många av de insatser som görs för att motverka könsuppdelning i utbildning och arbetsliv syftar till att få individer ur den underrepresenterade gruppen att välja annorlunda. När särskilt teknisk kompetens efterfrågas för den gröna omställningen, får det som följd att det är kvinnor som anses behöva ”ändra på sig” för att lösa problemet med ojämn könsbalans, snarare än att det är förändring på systemnivå som behöver till. Segregering och normer kopplade till kön gör det svårare att möta den rad utmaningar som arbetsmarknader i Norden står inför som en följd bland annat av teknologisk förändring, demografisk utveckling och regionala skillnader.

Förmedlingsarbetet genomförs inom ramen för vårt uppdrag i NIKK, Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, som är placerat på sekretariatet.

Vi samverkar med:
Nordiska rådet, Nordiska ministerrådets relevanta sektorer, aktörer involverade i jämställdhetsfondens projekt

Publicerat i ämnet

Genusperspektiv på gröna jobb i Norden (PDF)
Författare: Jimmy Sand (2023)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 24
Tillgänglig onlineversion: https://pub.norden.org/nord2023-007/
Klimat, kön och konsumtion: En forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar (PDF)
Författare: Sand, Jimmy (2022)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 78
Tillgänglig version av rapporten: https://pub.norden.org/temanord2022-552/
Framtidens hållbara arbetsliv i Norden – Genusperspektiv på möjligheter och utmaningar (PDF)
Författare: Young Håkansson, Susanna, Jansson, Ulrika, Sand, Jimmy och Simonsson, Angelica (2022)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 41
Yrkesutbildning i Norden – Kunskap och insatser för att motverka könsuppdelning (PDF)
Författare: Simonsson, Angelica (2022)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 55
Tillgänglig onlineversion av rapporten: https://pub.norden.org/temanord2022-503/
Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv – en nordisk forskningsöversikt om utbildningsval inom STEM (PDF)
Författare: Jansson, Ulrika och Sand, Jimmy (2021)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 176
Tillgänglig version av rapporten: https://pub.norden.org/temanord2021-518/
Genusperspektiv på regionala utmaningar, regionalpolitik och demografisk utveckling i en nordisk kontext: en kunskapsöversikt (PDF)
Författare: Grip, Lena (2020)
Utgivare: Nordiska ministerrådet
Sidor: 36