Länkstig

Erik Andersson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Erik Andersson

Erik Andersson är filosofie doktor och docent i pedagogik, legitimerad grund- och gymnasielärare samt i högre utbildning utnämnd till excellent lärare. Han har varit verksam som lärare i grundskolan, inom olika lärarutbildningsprogram, fristående kurser i pedagogik, magisterprogram i pedagogik samt inom högskolepedagogik och högskolepedagogisk utvecklingsenhet. Nu är han främst verksam inom rektorsprogrammet och masterprogrammet i pedagogik samt inom uppdragsutbildning med fokus på skol- och undervisningsförbättring, pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande.

Andersson har erfarenhet av undervisning, presentationer, uppdrag och utvecklingsprojekt inom offentlig sektor och civilsamhället. Han har bland annat medverkat i utbildningsdagar och konferenser, högskolepedagogisk verksamhetsutveckling, kompetensutvecklingsinsatser, uppdragsutbildningar och skolutvecklingsprojekt i frågor om bland annat sociala medier, politiska samtal, värdegrund, fullföljda studier, kollegialt lärande, pedagogiskt ledarskap, delaktighet och bedömning. Andersson har medverkat i statliga, regionala och kommunala sammanhang i pedagogiska frågor om demokrati, politisk delaktighet och barn- och ungdomspolitik samt inom skolövergripande och forskningsbaserad skol- och undervisningsförbättring. Han har även medverkat inom föreningsidrotten och bidragit i frågor om lärande, delaktighet, fostran, barnrättsfrågor, värdegrund, ledares och föräldrars påverkan på barn och ungdomars socialisation och lärande. Dessutom har Andersson under många år haft uppdrag som processledare/stödjare inom förvaltningsövergripande och lokal skol- och undervisningsförbättring genom kollegialt lärande.

Forskningsintressen

Anderssons forskning fokuserar genomgående på barn och ungas politiskt demokratiska delaktighet och relationen mellan utbildning och demokrati. Han bedriver bland annat forskning inom skol- och undervisningsförbättring, pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande. Teoretiskt influeras forskningen av pragmatismen (John Dewey), agonismen, komplexitetstänkande och läroplansteori.

Pågående forskningsprojekt

Skolförbättring tillsammans – barns och elevers delaktighet som demokratisk kraft i förbättring av utbildningen (treårigt projekt, 2024-2026). Detta är ett aktionsforskningsprojekt i samarbete med skolförvaltningar, förskolor och grundskolor i västra och mellersta Sverige. Syftet med projektet är att bidra med fördjupad kunskap om hur barns och elevers delaktighet i skol- och undervisningsförbättring, från klassrumsnivå till förvaltningsnivå, kan bli en demokratisk kraft och bidra till de ingående verksamheternas samlade förmåga att stärka utbildningskvalitet, hantera förändringar och problem. Andersson är projektledare och forskare i projektet. Utgångspunkten för den del av aktionsforskningsprojektet som syftar till att också bidra till verksamhetsutveckling bygger på konceptet och boken Kollegialt lärande för skol- och undervisningsförbättring - ett helhetsperspektiv.