Göteborgs universitet
Länkstig

Samarbeten och uppdrag

En stor del av Hantverkslaboratoriets verksamhet baseras på bredare uppdrag eller samverkan med andra aktörer i kulturmiljövården. Här presenteras vårt arbete inom ramen för denna samverkan.

Tillsammans med kulturvårdsavdelningen på Riksantikvarieämbetet utvecklar och dokumenterar Hantverkslaboratoriet traditionella hantverkskunskaper för i handledningar och manualer för kulturmiljövårdens behov. Behovsanalys och kvalitetssäkring görs kontinuerligt i samverkan med nätverk av professionella inom sektorn.

Tillsammans driver vi också nätverket Svenska kulturlandskap.

Till Riksantikvarieämbetets hemsida

Hantverkslaboratoriet är sedan 2011 en kunskaps- och samordningsresurs för stiften och Svenska kyrkans nationella nivå i frågor som rör hantverk och material. En kyrkokoordinator stödjer och samlar in behovsanalyser, utvecklar och lotsar projekt samt distribuera resultat från dokumentations-, forsknings- och utvecklingsarbete som är relevanta för Svenska kyrkans kulturarvsarbete. Både kyrkokoordinatorn och andra medarbetare på Hantverkslaboratoriet deltar i möten, projekt och aktiviteter som på olika sätt rör Svenska kyrkans behov av ökad kunskap om de kyrkliga kulturarven. Sedan november 2017 är Linda Lindblad kyrkokoordinator.

Svenska kyrkans effektmål för Hantverkslaboratoriet:

  • Att Hantverkslaboratoriet ska vara en nationell resurs för det kyrkliga kulturarvet, kulturmiljövården och den offentliga kulturarvsförvaltningen, samt för bransch- och intresseorganisationer inom hantverk, kulturmiljö och kulturarv
  • Att Hantverkslaboratoriet ska vara en strategisk resurs för att utveckla en komplett miljö kring utbildning, forskning och kreativ omvärldssamverkan inom ämnesområdet kulturvård.
  • Att Hantverkslaboratoriets olika projekt ska möta aktuella problem och behov inom ämnesområdet hantverk samt utveckla fungerande lösningar och därigenom berika det kyrkliga kulturarvet med ny hantverkskunskap och kvalitetssäkring. 

Hantverkslaboratoriet utgör en del av Västra götalandsregionens kulturella infrastruktur och är en resurs för regional utveckling.

I samverkan med högskoleplattformen Dacapo Mariestad utvecklar vi yrkeshögskoleutbildningar med inriktning mot bygghantverk, trädgård och landskapsvård. Arbetet syftar till att tillgodose kulturmiljösektorn med efterfrågad kompetens och att stärka hantverksmiljön i Mariestad med ytterligare studenter, utbildningsinriktningar och experter.

 

Hittills beviljade YH-utbildningar:

 

+   Kulturmålare

Sedan hösten 2017 utbildas Kulturmålare i Mariestad inom ramen för yrkeshögskolan. Syftet med utbildningen är att utbilda en ny generation traditionella målare. Under 2019 beviljandes ytterligare 3 år för utbildningen.

 

+ Fönsterhantverkare

Hösten 2020 började den första studentgruppen av fönsterhantverkare med inriktning mot traditionella tekniker.

 

Tillsammans möjliggör vi också att campusområdet i Mariestad utvecklas som en plats för både större evenemang och kortare fortbildningar för professionella. Exempelvis Byggnadsvårdens konvent och BICCS (Biennial International Conference for the Craft Sciences).    

 

Hantverkslaboratoriet bidrar med sina nätverk av yrkesverksamma också till att studenterna får möjlighet att under utbildningen knyta professionella kontakter med företagare inom olika hantverk. Dessa kontakter och plattformar är också en resurs i projektet Artifex entreprenörskap som syftar till att stödja studentföretagande i hantverk i Steneby, Dacapo Mariestad och Tibro Hantverksakademi. https://www.artifex.se/

 

Genom noden Traditionell hantverkskunskap driver Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) det nationella arbetet med immateriella kulturarv enligt UNESCOS konvention. Hantverkslaboratoriet deltar i arbetet.

Till NFH:s hemsida

Kulturvård och Hantverkslaboratoriet är anslutet till nätverket Heritage science Sweden vilket samordnas av Riksantikvarieämbetet. Bland annat ska nätverket samordna forskningsaktörer och forskningsmiljöer inom fältet kulturarv i Sverige för att kunna ansluta det europiska nätverk för forskningsinfrastrukturer som nu byggs upp inom fältet.

Genom Heritage Science Sweden utvecklas forskningsmiljön i Mariestad till ett s k Archlab inom det europeiska projektet Iperion HS.

Till nätverket Heritage Science hemsida

Till projektet Iperions hemsida