Image
Illustration av person som plockar fisk ur havet
Photo: Adam Bokblad
Breadcrumb

Kunskapslyft för att förstå lagstiftningen bakom svenskt vattenbruk

Det svenska vattenbruket är ett svårgreppbart rättsligt system, där fokus är på detaljer och inte på vattenbruksnäringens målsättningar. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet - den första inom vattenbruksjuridik.

-Min avhandling är den första inom rättsvetenskapen i Sverige, som behandlar vattenbruksjuridik. Det är ett ovanligt område eftersom det inte finns någon särskild vattenbrukslag utan i stället ett system, där näringen styrs av rättsregler inom många olika rättsområden, säger Jonas Kyrönviita, doktorand på juridiska institutionen och nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (Swemarc) vid Göteborgs universitet.

Vattenbruk är ett system

Vattenbruk, som är produktion av olika slags djur och växter i vatten, är en växande näringsgren med stor potential för tillväxt. Men det finns också stora utmaningar för en fortsatt utveckling av näringen. Avhandlingen har bland annat visat att dagens vattenbruk är ett system, som involverar olika komponenter, bland annat reglering av tillstånd och tillsyn. Samtidigt är det ett stort antal myndigheter, som är engagerade i olika delar av tillståndsprövningen.

- Mitt forskningsområde rör den rättsliga styrningen av svenskt vattenbruk, främst fiskodling för livsmedelsbruk, med fokus på hur man använder tillstånd och tillsyn för att styra verksamheter mot givna målsättningar. Jag valde att göra en så kallad systemanalys, vilket inte heller är helt vanligt inom den svenska rättsvetenskapen. Syftet med systemanalysen var att kunna se hur olika rättsliga bestämmelser och myndigheter interagerar med varandra och hur detta påverkar den rättsliga styrningen, säger Jonas Kyrönviita.

Ett av resultaten av undersökningen är att systemet för rättslig styrning är svåröverblickbart och att styrningen framför allt riktar in sig på detaljer snarare än de övergripande målsättningarna för näringen oavsett om de utgörs av etisk produktion, låg miljöpåverkan, fler arbetstillfällen eller hög grad av självförsörjning.

- En följd av detta är att produktionen i Sverige fortsatt är låg och den odlade fisken som konsumeras i landet importeras, något som i praktiken innebär att vi till exempel exporterar de miljöproblem som följer av produktionen i stället för att försöka lösa dem, säger Jonas Kyrönviita.

Snabbast växande livsmedelssektor

Vattenbruk är den snabbast växande livsmedelssektorn i världen och kan vara lösningen på den globala utmaningen om ökad och hållbar matproduktion till en växande befolkning. Men det är också viktigt att livsmedel produceras på ett sätt som innebär en begränsad miljöpåverkan och inom ramen för vad som är etiskt försvarbart i fråga om till exempel djurskydd.

-Just juridiken är ett viktigt styrmedel för att bestämma hur det svenska vattenbruket är utformat och målet med våra lagar och regler är att dessa ska leda till att vattenbruket närmar sig de visioner som vi har för näringen, säger Jonas Kyrönviita.

Möten ger kunskap och perspektiv

Sedan starten på sin forskarkarriär har Jonas Kyrönviita varit del av Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (Swemarc), som är ett av Göteborgs universitets sex tvärvetenskapliga centrum med forskning som möter dagens globala samhällsutmaningar. Genom centrumbildningen fick Kyrönviita kontakt med forskare från andra discipliner, som också forskar om vattenbruk och även personer från näringen och myndigheter.

-Vi jurister är ofta duktiga på just juridik men i många fall sämre på att förstå saker utanför juridiken. Alla kontakter och möten inom Swemarc har gett mig en insyn, kunskap om och perspektiv, som hade varit omöjligt att få annars. Det har bidragit till att jag har kunnat ställa andra frågor, göra andra analyser och även göra mitt arbete mer relevant för samhället. I den fas jag är i nu har det även bidragit till att jag kan nå ut med min forskning på ett helt annat sätt.

 

Mer information

Disputation
Jonas Kyrönviita disputerar 23 september, 2022, kl. 10:00 med avhandlingen Odla fisk rätt - en systemanalytisk undersökning av den rättsliga styrningen av svenskt vattenbruk
Länk till avhandlingen>>
Det finns också möjlighet att delta på distans: https://gu-se.zoom.us/s/64952685377
Handledare: David Langlet
Kontakt: Jonas Kyrönviita, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, jonas.kyronviita@law.gu.se
Illustration: Adam Boklund