Breadcrumb

Hunden i skolan: Metodutveckling för studier av hundunderstödda pedagogiska aktiviteter med barn

Forskningsprojekt
Active research
Project size
600 000
Project period
2021 - ongoing
Project owner
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Financier
Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond samt Marie-Claire Cronstedts Stiftelse

Short description

Intresset för att använda hundar som pedagogiskt stöd i skolundervisningen ökar. Hundars medverkan i undervisningen anses ha positiva effekter på barns lärande och utveckling, bland annat deras läsförmåga. Den här pilotstudien ska utveckla vetenskapliga metoder för att studera interaktionen mellan hund, barn, och pedagoger i skolan. Syftet är att föreslå metoder för att ta reda på om relationen mellan hund och människa i skolans miljö är ömsesidig, det vill säga om även hunden har fördelar av sin medverkan i undervisningen.

Syfte och bakgrund

Det här pilotprojektet syftar till att utveckla vetenskapliga metoder för att studera hur så kallade skolhundar (hundar som medverkar i undervisningen som pedagogiskt stöd) påverkas av sitt arbete med barn i skolan.

Tidigare forskning visar att barns förmågor inom exempelvis läsning utvecklas positivt när hundar medverkar i undervisningen, men hur hunden upplever och påverkas av interaktionen med barn och pedagoger i skolans miljön är relativt okänt. Forskningen om skolhundar har främst varit inriktad på positiva effekter för människor, men djuretiska krav ökar på att djur i människans tjänst också ska ha fördelar av sitt arbete. Samtidigt har synen på djurs välfärd förändrats från att fokusera på den fysiska hälsan och att undvika lidande (till exempel stress), till att uppmärksamma både positiva och negativa känslor hos djuren. Det här projektet utvecklar metoder för att studera hundens situation och upplevelser i pedagogiska aktiviteter med barn, eftersom sådan kunskap hittills har saknats.

Genomförande

Projektet är tvärvetenskapligt och leds av en forskare i pedagogik och en forskare i hundetologi (expert på hundens beteende). Tillsammans ska forskarna pröva, kombinera och utveckla forskningsmetoder från både samhällsvetenskapen (observationer och intervjuer) och etologin (beteendestudier). För att studera skolhundar i arbete kommer forskarna att följa elever på den nya yrkeshögskoleutbildningen (YH) till skolhundspedagog när de gör sin praktik på skolor.

Mål och resultat

För att förstå hur hunden påverkas av sitt arbete i skolan behöver vi fokusera på relationen mellan hund, barn och hundförare/pedagog. Det handlar om att studera den fria kommunikationen och det spontana dynamiska flödet mellan människa och djur i interaktion med varandra i den miljö de befinner sig. Det kräver kunskaper och metoder från både etologi och samhällsvetenskap, som detta projekt bidrar med.

Projektet kommer att föreslå vetenskapliga metoder som kan användas för att ta reda på om relationen mellan hund och människa i skolans miljö är ömsesidig och om även hunden har fördelar av sitt deltagande i pedagogiska aktiviteter, exempelvis genom att få möjlighet att ta egna initiativ, ha kontroll på sin situation och utveckla sina specifika förmågor. Projektets resultat kommer att bidra med vetenskaplig grund till YH-utbildningens kvalitetsutveckling. På längre sikt kommer forskningen att synliggöra hundens arbete i skolan och samhället i stort, och öka medvetenheten om skolhundens situation och behov.

Om ett etiskt och empatiskt synsätt genomsyrar hundens medverkan i skolan, skulle det även kunna påverka barnen i deras förståelse och medkänsla för andra levande varelser.

Deltagare

Med i projektet är:

  • Helena Pedersen, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
  • Dr Kerstin Malm

Publikationer

I media