Breadcrumb

Hur lära sig att tänka kritiskt i samhällskunskap?

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2019 - ongoing
Project owner
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Financier
Skolforskningsinstitutet

Short description

Hur lära sig att tänka kritiskt i samhällskunskap? Ett projekt som prövar ett variationsteoretiskt undervisningsupplägg för att utveckla elevernas kritiska tänkande i grundskolans samhällskunskap.

Syftet med projektet är att skapa kunskap om hur samhällskunskapsundervisning kan läggas upp och hur ett systematiskt genomfört undervisningsupplägg kan påverka elevernas möjlighet att utveckla sitt kritiska tänkande.

Vi befinner oss just nu i en samhällssituation där frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter står högt upp på dagordningen. För att hantera denna typ av frågor är det avgörande att individen utvecklar sin förmåga att tänka kritiskt.

I Sverige bär grundskolans samhällskunskapsämne ett stort ansvar för att utveckla elevers förmåga till kritiskt tänkande. Den forskning som ska ge lärarna stöd i detta är dock behäftad med påtagliga kunskapsbrister, exempelvis vad det gäller elevers egentliga förmåga till kritiskt tänkande och hur olika undervisningsupplägg påverkar denna förmåga.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa kunskap om hur samhällskunskapsundervisning kan läggas upp och hur ett systematiskt genomfört undervisningsupplägg kan påverka elevernas möjlighet att utveckla sitt kritiska tänkande.

Genomförande

I projektets första del analyseras 4500 elevsvar från tre uppgifter i det nationella provet i samhällskunskap (2013/2014 års prov för årskurs 9). Avsikten är dels att finna vilket kritiskt tänkande som manifesteras i elevsvaren, dels vad som, ur en variationsteoretisk synvinkel, är nödvändigt att lära sig för att utveckla ett kritiska tänkande.

Baserat på resultaten från projektets första del utarbetas och genomförs en systematisk teoridriven undervisningsintervention. I den prövas om och hur ett variationsteoretiskt undervisningsupplägg påverkar elevernas kritiska tänkande. Upplägget utvärderas genom observation av undervisning samt för- och eftertest av elevernas kritiska tänkande.