Image
BiGlogga skapad av Ida Liffner
Photo: Ida Liffner
Breadcrumb

BiG- Barnkulturforskning i Göteborg

Forskningsgrupp

Short description

BiG är ett nätverk som bildades 2014 med syfte att synliggöra den forskning om barn och unga som bedrivs av forskare i Göteborg. Ett mål med nätverket är att skapa en mötesplats för barn-och ungdomskulturforskare från olika ämnesområden, institutioner och fakulteter, men också öppna för möten med andra aktörer. Medlemmarna i BiG kommer från många olika håll, vilket gör att nätverket spänner över ett brett fält. En förhoppning är att BiG kan komma att fungera som en resursbank när det gäller forskning kring barn-och ungdomskultur. Medlemmarna i BiG träffas några gånger per termin, under olika former, som presentationer av pågående forskning, textseminarier eller organiserade samtal om aktuella företeelser. Varje höst anordnar BiG ett symposium kring ett aktuellt tema. Symposiet är öppet för alla som är intresserade.

En lag för barn. Kulturvetenskapliga perspektiv på barnrättskonventionen.

2020, samma år som barnrättskonventionen blev lag i Sverige, gav BiG ut en antologi som vänder sig till alla som är intresserade av barns rättigheter och barn- och ungdomskultur. I nio kapitel belyser En lag för barn. Kulturvetenskapliga perspektiv på barnrättskonventionen ett urval av Barnrättskonventionens 54 artiklar.

I boken fokuseras bland annat ålder, makt, normer och barns och ungas aktörskap i relation till förskola och skola, kulturprojekt, film, litteratur och barns deltagande i olika samhälleliga kontexter. Antologin är ett kulturvetenskapligt bidrag till forskning kring barnrättskonventionen och barns och ungas delaktighet i samhället.

Frågor som ställs är till exempel: Hur kan ett barn definieras? Hur kan barn göras delaktiga i allt från stadsplanering till kulturella uttryck? Hur kan barns rättsmedvetande och engagemang stärkas och hur ser skärningspunkten ut mellan föräldrars rätt till yttrandefrihet och barns rätt till privatliv?

Redaktörer är Tarja Karlsson Häikiö, Jeanette Sundhall och Maj Asplund Carlsson.

Mer information på förlagets sida

En lag för barn
Bokomslag: en lag för barn
 en lag för barn antologimöte big
Första mötet inför arbetet med antologin

Medverkande

Natalie Davet

Doktorand i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) Göteborgs universitet natalie.davet@gu.se

Natalie Davets huvudsakliga forskningsintressen riktar sig mot ålder som kategori och maktordning samt intergenerationellt lärande. I sin kommande avhandling undersöker hon hur ålder som princip organiserar aktiviteter och platser där människor möts. Natalie intresserar sig för hur, när och varför ålder görs betydelsefullt i kulturmöten mellan unga, vuxna och äldre. Studien har en etnografisk ansats och utgår från ett flertal kommunala generationsprojekt, från stadsplanering till amatörteater, filmundervisning och sagostunder.

Tarja Karlsson Häikiö

Fil. Dr. i konst- och bildvetenskap/Docent/Professor Visuell och materiell kultur tarja.haikio@hdk.gu.se

Tarja är idag verksam som lärare/forskare vid Göteborgs universitet och är aktiv i forskningsplattformen ERA – Educational Research in the Arts. I arbetet som forskare intresserar hon sig för frågeställningar som gäller praxisnära kunskapsbildning, visuellt lärande, barn och ungas aktiva medborgarskap, estetiska lärprocesser, bildens och barnkulturens roll i samhället men också för pedagogisk dokumentation, konstnärlig gestaltning som metod för lärande och bedömning i bildämnet. Hon forskar också om professionsutveckling inom utbildningsvetenskap.

Lena Sotevik

Doktor i Barn- och ungdomsvetenskap, lena.sotevik@gu.se

Lenas forskningsintressen berör hur normer om sexualitet, genus och ålder samspelar med perspektiv på barn och barndom. Inom barnkulturområdet har jag främst intresserat mig för hur heteronormativitet och queerhet framträder i, och i relation till, barnkultur.

Hon arbetar idag på Högskolan Väst där hon undervisar på bl.a Förskollärarprogrammet. Pågående forskning berör pedagogers perspektiv på normkritik i förskolan och unga hbtq+-personers egenorganiserade aktiviteter och mötesplatser.

Jeanette Sundhall

Fil dr i genusvetenskap, jeanette.sundhall@gu.se

Jeanette arbetar som lektor i genusvetenskap och hennes forskningsintressen handlar om ålder, vuxenhet och barns rättigheter. I ett tidigare projekt följde Jeanette Göteborgs ungdomsfullmäktige och nu forskar hon i projektet Skola i samhället – elever, skolledare och lärare som politiska subjekt. Syftet med projektet är att undersöka hur lärare, elever och skolledare blir till som politiska subjekt i anslutning till politiska strider relaterade till skolan.  

Karolina Westling

Lektor i filmvetenskap, institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet  karolina.westling@filmvet.gu.se

Karolina disputerade 2020 på King's College i London med "Challenging the Generational Contract: An Analysis of the Enfants Terribles in Post-War French Cinema". I avhandlingen analyserar hon åldersrelaterade konflikter med fokus på generationsklyftor, maktrelationer och genus. Hon har deltagit i Blöjbarnsteve - om hur barn under 3 år upplever tv och leker med fjärrtroll (2008) och skrivit om barn som filmar i Barnfilmskolan. I BiGs antologi En lag för barn: Kulturvetenskapliga perspektiv på barnrättskonventionen (2020) bidrog Karolina med "Det långa upproret: Om kampen för barns rättigheter i fransk film."

Karolina forskar för närvarande om visuell medie- och informationskunnighet (MIK), med tonvikt på intergenerationella perspektiv och ekologisk hållbarhet.

Ylva Ågren

Filosofie doktor i barn-och ungdomsvetenskap, inriktning barnkultur, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet ylva.agren@gu.se

Ylva har en bakgrund som kulturvetare och har tidigare varit verksam som lektor och tillförordnad föreståndare för Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse fokuserar på den populär- och mediekultur som barn och unga möter, använder och producerar i sin vardag och där kamratkulturer, makt, identitet, lek och lärande görs och förhandlas om. Ylva studerar även hur barndom görs och synliggörs i sociala medier.

För närvarande arbetar hon med ett projekt som utforskar barn och barndomar i sociala medier.

Malin Nilsen

Filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap, lektor i pedagogik på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, malin.nilsen@gu.se

Malin har en bakgrund som förskollärare och disputerade 2018 på avhandlingen Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör yngre barns digitala aktiviteter och mediekulturer. 2020 publicerades hennes bok Barns digitala aktiviteter: Samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan. Hon har nyligen avslutat ett forskningsprojekt om användningen av den digitala boktjänsten Polyglutt i Göteborgs stads förskolor där hon undersökte hur appen användes för att stödja flerspråkighet och det svenska språket. 

Maarit Jaakkola

Docent i journalistik, biträdande föreståndare för Nordicom, maarit.jaakkola@gu.se

Maarit är medieforskare som arbetar bland annat med frågor kring medie- och informationskunnighet (MIK) i Norden. Hennes forskning inom barnkulturområdet berör barn och unga i medie- och MIK-policy, barnens medieanvändning, barn och journalistiska processer samt innehållsproduktion i sociala medier. Hon är även intresserad av minoritets- och flerspråkighetsperspektiv hos barn och unga i MIK-kontexten.

Maarit är verksam som biträdande föreståndare på Nordicom med ansvar för MIK-området. Hon leder även forskarnätverket Akademiskt forum för MIK-forskning vid Statens medieråd och UNESCOs MILID-universitetsnätverk. Hon är chefredaktör och ansvarig utgivare för den digitala forskarplattformen NordMedia Network samt har en bakgrund som utbildad ämneslärare och journalist.

Sandra Grehn

Fil dr i litteraturvetenskap/teaterstudier, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, sandra.grehn@lir.gu.se

Sandra Grehns huvudsakliga forskningsintressen är scenkonst för barn och unga, föreställningsanalys, kritisk diskursteori, genusteori, performativitetsteori, dekolonial teori, ras- och vithetskritisk teori samt sociologiska perspektiv på barn och unga. Hon är medlem av nätverket VitKrit vid Göteborgs universitet och sedan 2016 är jag ledamot i styrelsen för Association of Nordic Theatre Scholars.

Sandra är ofta anlitad som forskare och föreläsare av verksamheter utanför akademin och har bland annat haft en rad uppdrag som moderator, föreläsare och forskare via Förvaltningen för kulturutveckling i Göteborg, Regionteater Väst och GIBCA (Gothenburg International Biennal for Contemporary Art). Sedan 2020 sitter Sandra i styrgruppen för Barnteaterakademin med bas i Göteborg.