Image
Officerare på Livgardet
Photo: Axel Öberg/Försvarsmakten
Breadcrumb

Försvarsmakten satsar på yrkesofficerares professionalisering och karriärutveckling

Published

Projektet Yrkesofficerares Professionalisering och Karriärutveckling (YPK-projektet) baserat vid Centrum för Global HRM, arbetar med att utforska och analysera karriär- och kompetensutveckling för yrkesofficerare inom Försvarsmakten. Projektet syftar till att stärka organisationen genom att hur högkvalificerad personal kan utvecklas och behållas samt hur befälssystemet har anpassats för att möta framtida utmaningar.

Försvarsmakten har genomgått förändringar, bland annat genom införandet av trebefälssystemet och specialistofficersutbildning, för att bättre matcha personalens kompetenser med verksamhetens krav och förbättra samarbetet mellan olika befälskategorier.

YPK-projektet kommer pågå under perioden 2023-2024 och består av tre delprojekt som fokuserar på olika aspekter av yrkesofficerares utveckling och framtida behov.

Rekrytera och behålla

Det första delprojektet undersöker specialistofficerarnas arbetssituation, arbetsklimat och kollegiala relationer, samt hur dessa faktorer påverkar deras karriär- och kompetensutveckling. Studien inkluderar både yngre specialistofficerare och yngre taktiska officerare.

Officerare och specialistofficerare – ett systemperspektiv

Det andra delprojektet jämför hur det samlade officerssystemet är tänkt att fungera i teorin jämfört med praktiken och samspelet mellan officerare och specialistofficerare. Projektet undersöker även hur Försvarsmaktens system för specialistofficerare skiljer sig från eller liknar andra professionella verksamheter med liknande kompetensförsörjningsutmaningar, som hälso- och sjukvården.

Försvarets förtroende och förmåga

Det tredje delprojektet fokuserar på militärt yrkeskunnande, funktionsspecialisering och kompetensutveckling inom Försvarsmaktens befälssystem. Dessutom innefattar det samarbete med SOM-institutets årliga nationella undersökning och en arbetsgrupp inom ERGOMAS.

YPK-projektet förväntas ge viktig kunskap om yrkesofficerares karriär- och kompetensutveckling, samt hur Försvarsmaktens befälssystem kan förbättras och anpassas för att möta de utmaningar som dessa yrkesgrupper står inför. Genom att involvera arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare i projektet säkerställs att resultaten kan användas för att skapa en mer ändamålsenlig, effektiv och hållbar karriär- och kompetensutveckling inom Försvarsmakten.

Projektet kommer formellt att ha sin hemvist vid Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet och genomförs av forskare från Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde. Centrum för global HRM är en ledande forskningsinstitution med fokus på Human Resource Management.
Projektet administreras av stiftelsen IMIT vars målsättning är att bedriva och stödja forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ förnyelse.

Scrolla ner på sidan för mer detaljer om projektet.

Text: Donika Nord