Göteborgs universitet
Bild
Child walking along road sad and with teddy bear
Foto: Pixabay.com
Länkstig

Reaktiv kontaktstörning

Vad är reaktiv kontaktstörning (RAD)? Helen Minnis ger utförliga svar beträffande förekomst, orsaker, kärnsymptom och andra symptom som kan vara kopplade till RAD.

Vad är reaktiv kontaktstörning?

Reaktiv kontaktstörning (RAD) är en allvarlig störning som påverkar den sociala funktionsförmågan hos barn som har varit utsatta för misshandel, vanvård eller försummelse. Det finns två undergrupper; hämmad respektive ohämmad typ. Barn med den hämmade typen (som man tror är mycket ovanlig) är känslomässigt tillbakadragna, skrämda eller “hypervigilanta” och oförutsägbara när det gäller socialt gensvar. Barn med den ohämmade typen är urskillningslöst sällskapliga och har svårt att känna av sociala gränser. Barn med såväl hämmad som ohämmad typ av RAD har svårt att utveckla nära relationer och detta kan ha en djupgående inverkan på deras förmåga att finna sig till rätta i samband med fosterhemsplacering eller adoption. Det kan också inverka på deras vänskapsrelationer.

Skribent

Helen Minnis

Förekomst 

I materiellt utsatta populationer har omkring 1 % av barn i förskolan och tidiga skolår RAD och förekomsten är betydligt högre hos omhändertagna barn. Den övervägande majoriteten barn med RAD har en komplex problematik med åtminstone en ytterligare psykiatrisk diagnos, ofta ADHD eller uppförandestörning. Förekomsten av RAD bland tonåringar och vuxna är inte känd, men urskillningslös sällskaplighet kan kvarstå i vuxenlivet.

Orsaker

Misshandel och/eller vanvård och försummelse tros ligga bakom RAD, men inte alla barn som misshandlas och/eller vanvårdas utvecklar RAD. Det förefaller också finnas en genetisk sårbarhet eller motståndskraft för RAD (i fall då misshandel eller vanvård förekommer), men vi vet ännu inte vilka dessa är.

Kärnsymptom

Antingen

• känslomässig tillbakadragenhet

• rädsla/hypervigilans

• oförutsägbara reaktioner, speciellt i samband med återseenden


Eller

• Urskillningslös sällskaplighet, distanslöshet

• försvinner/promenerar iväg utan att se sig om efter föräldrar/vårdnadshavare (hos yngre barn)

• urskillningslös tillgivenhet med främlingar (hos yngre barn)

• uppmärksamhetssökande beteende, ställer personliga frågor till främlingar (hos äldre barn)

Andra symptom som ibland associeras med RAD

Kontrollerande beteende. Självstimulerande beteende (t.e. gunga fram och tillbaka, kasta med huvudet fram och tillbaka). Sätter i sig stora mängder mat eller letar maniskt efter mat (ibland även bland sopor).