Image
Photo: Katja Kircher
Breadcrumb

Majoritet vill förbjuda vinstdrivande skolor

Published

En majoritet av svenskarna anser att vinstdrivande skolor bör förbjudas och att skolan bör förstatligas. Däremot har en majoritet förtroende för lärare. Det visar en analys av den stora SOM-undersökningen.

I en ny studie som publiceras den 22 juni i antologin Du sköra nya värld har medborgarnas inställning till skolfrågor analyserats. Analysen bygger på den nationella SOM-undersökningen 2021 vars resultat har jämförts med tidigare undersökningar.

Under lång tid har medborgarna ansett att kvaliteten i den svenska skolan har försämrats (se figur 1). Även om resultateten från 2021 och 2018 inte är lika tydliga som från 2014 är trenden tydlig.

Figur som medborgarnas uppfattning av kvalitet i svenska skolan.
Image
Porträtt på Sverker Lindblad.
Sverker Lindblad.

– En bidragande orsak är att PISA och andra internationella undersökningar har haft ett stort genomslag. 2014 upplevdes krisen som större. Nu är den lite mindre, säger Sverker Lindblad, professor i pedagogik som har skrivit kapitlet ”Medborgarna om styrningen av den svenska skolan” tillsammans med Fredrika Lagergren Wahlin, Katarina Samuelsson och Helena Wallström.

En majoritet vill förbjuda vinstdrivande skolor

I SOM-undersökningen undersöktes också medborgarnas inställningar till några aktuella frågor i den politiska skoldebatten. Resultatet visar att en majoritet vill förbjuda företag med vinstsyfte att driva skolor och att staten ska överta ansvaret för skolan från kommunerna (se tabell 1).

Tabell som visar medborgarnas åsikter i skolfrågor.

– Det visar att det svenska folket är missnöjda med de skolreformer som genomfördes i början av 1990-talet som innebar en decentralisering och en ökad marknadsstyrning i och med friskolesystemet. I stället vill folket centralisera styrningen av skolan genom att låta staten överta ansvaret.

Medborgarna har förtroende för lärare

I en tredje frågade undersöktes medborgarnas inställning till lärare. Här höll drygt 40 procent av de tillfrågade med om påståendet att ”lärare i svenska skolor är välutbildade” medan endast 15 procent svarade att de inte höll med om påståendet.

– Svaret indikerar en tillit till lärarprofessionen och dess utbildning. Det stämmer överens med andra undersökningar som visat att medborgarnas förtroende för grundskola och för lärare som yrkesgrupp har ökat över tid (se rapporten Svenska trender 1986–2021). Den förklaring till skolans kris som ofta påtalas, nämligen att försämringarna orsakas av brister i lärarutbildningen, verkar inte verkar stämma med medborgarnas uppfattningar. I stället är det snarare grundläggande beslut om skolans styrning och organisering som medborgarna vill uppmärksamma och diskutera, avslutar Sverker Lindblad.

Text: Carl-Magnus Höglund

Opinion om skolan

Hela studien ”Medborgarna om styrningen av den svenska skolan” finns att ladda ner eller läsa direkt på Göteborgs universitets hemsida.