University of Gothenburg
Image
Photo: GU
Breadcrumb

Återhämtningen i Östersjön försvåras av förändrad kemi

Den här avhandlingen visar att övergödningen har förändrat den kemiska miljön i bottensedimenten i Östersjön så mycket att de processer som motverkar övergödningen försvåras. 

Våra kustsystem utsätts för ett allt starkare tryck från mänskliga aktiviteter. Många kustnära system har drabbats av övergödning, det vill säga en ökad tillväxt av alger till följd av läckage av närsalter från land.
Trots att vi vet mycket om de processer som orsakar övergödning, saknar vi detaljerad kunskap om många av de återkopplingsmekanismer som håller kvar system i ett övergött tillstånd. Olika metoder för att återställa övergödda system är under utveckling, men det är i många fall oklart hur kustsystem kommer att svara på dessa försök till restaurering.

Avhandlingen undersöker bland annat sedimentets roll i återkopplingsmekanismer som driver övergödning och hur transport av organiskt material från grunda till djupa delar av havsbassängerna påverkar nedbrytning och begravning av organiskt material i sedimentet.
Sammanfattningsvis visar resultaten på flera sedimentära återkopplingsmekanismer som förstärker övergödning. Denna kunskap kan användas i system runt om i världen för att anpassa restaureringsförsök till lokala förhållanden.

 

Mer om avhandlingen

Titel: Nutrient dynamics in coastal and shelf oceans - sediments as a regulator of eutrophication feedbacks

Författare: Astrid Hylén

Institution: Institutionen för marina vetenskaper

Årtal: 2022

Gå till avhandlingen