Image
Bild på person som filmar sig själv
Photo: Harry Cunningham, Unsplash
Breadcrumb

Vad händer när läraren blir influencer?

Vad innebär det för professionen att lärare publicerar material för elever på TikTok eller Twitter och får tusentals följare? Vad händer med undervisningen när den bedrivs på Youtube eller Instagram? I ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet ska Ann-Christin Randahl, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning, tillsammans med kollegor från Karlstad universitet, undersöka vad som händer när lärare använder sociala medier som arena för yrkesutövning.

– Jag är glad för att få göra detta tillsammans med ett kompetent team vid Karlstads universitet. Christina Olin-Scheller, Marie Nilberth och jag kommer att titta närmare på det här relativt nya fenomenet, säger Ann-Christin.

Ann-Christin har studerat lärares användning av sociala medier i sin yrkesutövning tidigare. Bland annat har hon utforskat hur lärare inom svenska och matematik använder grupper på Facebook som ett utvidgat kollegium. Men det nya projektet, Lärare och influencer? Sociala medier som arena för yrkesutövning, ska studera något outforskat.

– Det är intressant eftersom det finns få studier gjorda på detta. Vi har gjort en mindre förstudie innan vi ansökte om medel för projektet och det finns exempelvis en studie som undersöker italienska elevers användning av digitala hjälpmedel, men det finns mycket kvar att undersöka.

Ska undersöka både elever och lärare

I en första studie i projektet kommer man att undersöka hur eleverna tar hjälp av lärare på sociala medier i sitt lärande. Studien bygger vidare på den förstudie som ligger till grund för projektet.

– Vilka influencers söker eleverna upp? När och hur ofta sker det? Och kanske viktigast, varför gör de det? I samband med detta hoppas vi även kunna identifiera vilka de största influerarna är i den svenska skolan idag.

Nästa steg blir att ta reda på vad det är för typ av hjälp som erbjuds genom att analysera inlägg av de lärare som har flest följare eller flest visningar.

– Är innehållet kopplat till speciella skolämnen eller är det mer av underhållning? Hur positionerar sig lärarna? Är det en mer kunskapsbaserad positionering eller lyfter man fram personliga egenskaper? Allt det här är relevant att undersöka.

En av de kändare lärarprofilerna har 200 000 följare på Tiktok och i den italienska studien som jag nämnde så skattar eleverna i vissa fall Youtube-läraren högre än läraren i klassrummet.

Vanligt att elever tar hjälp av Youtube-lärare

I förstudien till projektet kunde man se att 24 av 26 elever någon gång hade tagit hjälp av en lärare på Youtube. Det visar att fenomenet med lärare som erbjuder hjälp på sociala medier är väletablerat.

– Ja, men det är också något som vi inte vet så mycket om. En av de kändare lärarprofilerna har 200 000 följare på Tiktok och i den italienska studien som jag nämnde så skattar eleverna i vissa fall Youtube-läraren högre än läraren i klassrummet. Vissa lärare får väldigt stort genomslag och vi behöver veta mer om hur det här påverkar lärandesituationen, säger Ann-Christin och fortsätter:

– Sedan finns det etiska dilemman med detta. Det handlar exempelvis om det didaktiska kontraktet som sluts mellan en lärare och en elev, där läraren har ansvar för elevens lärande och utveckling. Men på sociala medier så vet ju inte läraren vilka elever den möter, utan läraren arbetar inom en annan logik där man ska leverera ett relevant innehåll till en specifik målgrupp och påverka.

Etiska dilemman när det privata och professionella flyter ihop

I Ann-Christins studier av Facebookgrupper har hon kunnat se att det också där finns vissa nyckelpersoner som får stort genomslag för hur andra lärare sedan ser på ämnet och undervisningen. Nyckelpersonerna kan på så sätt också få andra uppdrag där de får möjlighet att skriva läromedel, sitta med i jurygrupper och får priser.

– Man brukar prata om e-professionalism. Det har bland annat undersökts inom hälsorelaterade yrken och där har man sett att det kan vara svårt att hålla isär den professionella rollen och den personliga. När du gör saker som representant för en profession i en tillitsbaserad yrkeskår så riskerar du att tilliten för kåren påverkas när du inte följer förväntad yrkesetik.

Genom att göra entré på sociala medier kommer läraren också in i en marknadsstyrd logik. De befinner sig på arenor som multinationella bolag som Facebook, TikTok och Twitter äger.

– Det är intressant att studera vilken typ av yrkesutövning som bli möjlig att genomföra där. Vi har exempelvis redan fått indikationer på att det förekommer mycket uppmaningar till att kommentera innehållet – för det handlar ju naturligtvis om att driva trafik – hur påverkar det en yrkesroll och en profession? Det vill vi ta reda på!

Text: Sven Lindström

Fakta om projektet

Lärare och influencer? Sociala medier som arena för yrkesutövning
Projektdeltagare: Ann-Christin Randahl, universitetslektor i didaktik på institutionen för svenska språket, Christina Olin-Scheller, Professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot literacy vid Karlstad universitet och Marie Nilsberth, Docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.
Beviljat belopp: 4 497 000 SEK