Breadcrumb

Utvald eller bortvald - ett yrke i förändring

Forskningsprojekt
Inactive research
Project period
2019 - 2022
Project owner
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Financier
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningsvetenskaplig utvärdering (IFAU)

Short description

Utvald eller bortvald - ett yrke i förändring. En studie av karriärstegsreformen och lärarlönelyftet.

Syftet med detta projekt är att att undersöka vilka konsekvenser inrättandet av karriärtjänster för lärare och lärarlönelyftet har för lärares yrkesroller, relationer lärare emellan, lärares arbetsuppgifter samt för vad som betraktas som värdefulla kompetenser i relation till utövandet av läraryrket.

Studien kommer att omfatta hela grundskolans lärarkår från år 1-9 och avser att generera en generell bild av vad dessa reformer betyder för yrkesverksamma lärare.

Bakgrund

Karriärstegsreformen (Prop. 2012/13:136) och lärarlönelyftet (SFS 2016:100) innebär att nya karriärvägar för lärare skapats baserat på yrkeserfarenhet och uppvisad skicklighet i läraryrket. Reformerna har införts med stora förväntningar om positiva effekter för både läraryrket och för undervisningens kvalité vilket motiverar behovet av att studera vilka konsekvenser dessa satsningar fått för såväl läraryrket som för undervisningen och skolan.

Den här studien utgå från, och bygger vidare på resultaten från två tidigare studier av karriärtjänstereformen.

  • Den ena studien är en större enkätstudie finansierad av Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) med titeln Förstelärare i matematik - en studie av effekter på undervisning och utveckling av matematikundervisning (dnr: 180/2015) (Eriksson and Player-Koro, Submitted).
  • Den andra studien är en policy etnografisk studie med fokus på försteläraruppdraget presenteras, diskuteras och tolkats på nationell respektive lokal nivå i samband med två konferenser riktade till förstelärare och till rektorer (Player-Koro and Eriksson, 2017).

Resultaten från dessa studier indikerar att förstelärarreformen fått betydande konsekvenser, inte bara för de som utsetts till förstelärare, utan för yrket som helhet. Hur detta nya yrkeslandskap ser ut för de olika kategorier lärare som nu är verksamma i grundskolan är därmed det primära intresset för den här studien.

Syfte med projektet

Syftet med detta projekt är att möta detta behov genom att undersöka vilka konsekvenser inrättandet av karriärtjänster för lärare och lärarlönelyftet har för lärares yrkesroller, relationer lärare emellan, lärares arbetsuppgifter samt för vad som betraktas som värdefulla kompetenser i relation till utövandet av läraryrket. Studien kommer att omfatta hela grundskolans lärarkår från år 1-9 och avser att generera en generell bild av vad dessa reformer betyder för yrkesverksamma lärare.

Forskningsmetoder

Projektet kommer att designas som en enkätstudie bestående av två enkäter där en enkät kommer att riktas till lärare inom grundskolan år 1-9 och en till rektorer.