Breadcrumb

Samtalsmattor som stöd för delaktighet vid val och beslutsfattande i hemtjänst för äldre personer som lever med lätt till måttlig demenssjukdom

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2021 - 2024
Project owner
Institutionen för socialt arbete,

Short description

Projektet handlar om att stödja delaktighet och inflytande vid val och beslutsfattande i hemtjänsten för äldre personer som lever med lätt till måttlig demenssjukdom. Vi kommer att utveckla och testa så kallade SamtalsMattor, ett bildbaserat kommunikationshjälpmedel som kan användas som beslutsstöd. Projektet genomförs i samarbete mellan Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, Sektionen för arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås och Vård och äldreförvaltningen i Borås Stad.

Bakgrund

Svensk äldreomsorg har det senaste decenniet präglats av marknadisering och kundval, vilket syftar till att främja både den enskildes möjlighet till individanpassad hjälp och kvaliteten i hemtjänsten. Forskning har dock visat att inriktningen mot kundval och konkurrens kan riskera att utestänga äldre personer med omfattande och komplexa behov från samma möjligheter som andra, mer gynnade, grupper av äldreomsorgsmottagare. 

Speciellt utmanande förefaller situationen vara för äldre personer med kognitiv nedsättning, som exempelvis demenssjukdom. Personalen i äldreomsorgen upplever ofta olika typer av dilemman relaterade till självbestämmande för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Biståndshandläggare och baspersonal i hemtjänsten har ofta att hantera såväl val av utförare och insatser som den närmare utformningen av hjälpen utan en infrastruktur som stödjer möjligheten till informerade val för personer med kognitiva svårigheter. 

Behovet av någon form av beslutsstöd i dessa situationer har därför lyfts. SamtalsMattor (på engelska TalkingMats) har, i tidigare studier i Storbritannien, visat sig kunna främja inflytandet för personer med demenssjukdom vid olika typer av beslutsfattande. SamtalsMattor är ett bildbaserat kommunikationshjälpmedel som möjliggör för personer med kognitiva svårigheter att uttrycka sina åsikter. Ett enkelt system med bildsymboler, vilka placeras på en textilmatta används som stöd för samtalet. I ett brittiskt sammanhang har studier visat att SamtalsMattor gjorde det lättare för personer i olika stadier av demenssjukdom att uttrycka sina behov och önskemål, i jämförelse med konventionella samtal.

Syfte

  • att undersöka om beslutsstödet SamtalsMattor kan möjliggöra för äldre personer med kognitiv svikt att känna större delaktighet i beslut och val rörande sin hemtjänst, och om besluten därför blir mer adekvata, jämfört med användandet av konventionell samtalsmetod
  • att studera om och hur effekten av beslutsstödet SamtalsMattor påverkas av implementeringens följsamhet och upplevelser hos personalen som genomför interventionen

Hypotesen är att beslutsstödet SamtalsMattor kan möjliggöra för äldre personer med kognitiv svikt att känna sig mer delaktiga i beslut och val kring sin hemtjänst, vilket i sin tur förväntas leda till mer adekvata beslut.

Kontakt

Anna Dunér, professor, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: anna.duner@socwork.gu.se

Tina Olsson, docent, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, e-post: tina.olsson@socwork.gu.se

Angela Bångsbo, universitetslektor, Sektionen för arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås

 

Samtalsmatta som stöd vid hemtjänstinsatser
SamtalsMattor kan användas som stöd vid samtal om exempelvis hemtjänstinsatser.