Breadcrumb

Bra att använda sig av ramverk för att konkretisera personcentrerad vård vid införande, forskning och undervisning

Published

I en studie undersökte och jämförde vi hur personcentrerad vård (PCV) konkretiserades till praktiska handlingar på sex olika vårdenheter i Region Dalarna. Studien är en delstudie i det större projektet IMPROVE: Implementering av personcentrerad vård - Processutvärdering av strategier, ledarskap och hälsoekonomi.

 

Image
Helena Fridberg
Helena Fridberg

– För att beskriva länken mellan praktiken och de etiska principer som PCV vilar på så använde vi oss av ett ramverk som klargör hur en ny praktik kan förstås utifrån fyra olika men relaterade delar, berättar Helena Fridberg, Leg. Sjukgymnast, forskare och postdoktor på Högskolan Dalarna. Resultaten visar att personcentrerad vård konkretiserades till en mängd olika handlingar beroende på personalens förståelse för personcentrerad vård samt i vilken kontext vården bedrevs. De tre hörnpelarna i GPCC:s rutiner;  att initiera, upprätthålla och dokumentera ett partnerskap mellan personal och patient, kunde identifieras på samtliga vårdenheter. Samtidigt visar resultaten på stora variationer i hur arbetet beskrevs rent konkret och hur det relaterade till den underliggande etiken.

Författarna rekommenderar personer som arbetar i verksamheter som vill införa personcentrerad vård, forskare och undervisande lärare att använda sig av ramverket när de vill konkretisera konceptet. Tydligare beskrivningar av personcentrerad vård behövs för att öka transparensen och förståelsen för vad personcentrerad vård innebär i praktiken samtidigt som man inte tappar bort de etiska principer som ligger till grund för konceptet.

Läs hela artikeln här: Operationalisation of person‑centred care in a real‑world setting: a case study with six embedded units. Fridberg et al. BMC Health Services Research (2022) 22:1160

Information om det övergripande forskningsprojektet: IMPROVE: Implementering av personcentrerad vård - Processutvärdering av strategier, ledarskap och hälsoekonomi.