Göteborgs universitet
Länkstig

Om arbetet med nationella prov

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession tar på Skolverkets uppdrag fram både nationella prov (för årskurs 9) och bedömningsstöd (för årskurs 6) i religionskunskap. De nationella proven i religionskunskap anordnades för första gången under våren 2013.

Från 2016 ges inte längre några nationella prov i årskurs 6 utan enbart i årskurs 9.

Vi som arbetar med uppdraget är en blandad grupp bestående av forskare, provkonstruktörer och verksamma grundskollärare. För årskurs 9 levererar vi varje år ett prov till Skolverket. För årskurs 6 levererar vi bedömningsstöd mer sällan och enbart då Skolverket initierar ett sådant arbete.

Informationsportal

Tillsammans med de universitet som tar fram nationella prov och bedömningsstöd för årskurs 6 och 9 inom övriga samhällsorienterande ämnen har vi en informationsportal. I portalen finns mer information om proven och bedömningsstöden, till exempel principerna för hur provuppgifterna utformas och utprövas.

Provdatum 

De nationella proven i religionskunskap för årskurs 9 genomförs oftast under maj månad varje år. Provet 2023 sker 26 april och 28 april.

Provrapport 

I regel författas varje år en provrapport för det prov som genomförts under året.

Kontakt

Synpunkter och medverkan

Kontakt institutionen
Vi som arbetar med proven är alltid intresserade av att komma i kontakt med lärare, arbetslag eller skolor. Vi nås på: nationellaprovreligionskunskap@ped.gu.se 

Kontakt Skolverket
Vill ni kontakta Skolverket angående provet eller bedömningsstödet i religionskunskap kan ni göra det genom att skriva till undervisningsråd Cecilia Johansson på: Cecilia.Johansson@skolverket.se

Nationellt prov från 2013

Vanligtvis omfattas de nationella proven av sekretess. Sekretessen för 2013 års prov i religionskunskap hävdes dock samma år. Bland annat på grund av att resultaten inte skulle användas som stöd för betygsättningen.

Här hittar du samtliga häften som ingick i provet 2013. Av upphovsrättsliga skäl har vissa illustrationer som förekom i pappersversionerna tagits bort, i övrigt är pdf-versionerna identiska med de häften som distribuerades till skolorna vårterminen 2013.

Nationellt prov från 2015

Sekretesstiden har nu löpt ut också för det prov som gick vårterminen 2015. Det har därför fattats beslut om att tillgängliggöra även det. Här hittar du samtliga häften som ingick i provet 2015.

Bedömningsstöd religionskunskap årskurs 6

Bedömningsstöd religionskunskap årskurs 6

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession tar på Skolverkets uppdrag bedömningsstöd för årskurs 6 i religionskunskap. Bedömningsstöd i religionskunskap för årskurs 6 från år 2017 är nu frisläppta. 

Bedömningsstöd religionskunskap årskurs 6

Bedömningsstöd för etik 

Bedömningsstöd för etik inom Lgr11, religionskunskap

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession har även, på uppdrag av Skolverket, tagit fram ett bedömningsstöd (Skolverkets webb). Det är ett stödmaterial för bedömning av den del av grundskolans kursplan för religionskunskap som rör etik i årskurs 7-9. 

Materialet ska stödja lärare i undervisningen kring och bedömningen av etik inom ramen för religionskunskap. Det kan även fungera som en förberedelse inför de nationella proven.