Länkstig

Karriär efter lärarutbildning

En lärarutbildning öppnar många dörrar, både inom och utanför skolan/förskolan. Några sätt att utvecklas inom sitt yrke kan exempelvis vara karriärtjänster inom skolan, rektorsuppdrag, arbeta med skolutveckling eller att forska.

Karriärtjänster i skolan

År 2013 infördes karriärtjänster i skolan. Du kan bli förstelärare eller arbeta som lektor och få ett rejält lönepåslag på minst 5 000 respektive 10 000 kr/månad.

Förstelärare

Karriärtjänster är tänkta att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning. Som förstelärare är du ett stöd till dina lärarkollegor i pedagogiska frågor. Tjänsten kan sökas av den som har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och vill utveckla undervisningen.

Lektor

En lektorstjänst kan sökas i alla skolformer utom förskola. Tjänsten ska vara bryggan mellan universitet och skolan för att systematiskt lyfta in forskning i den dagliga verksamheten.

En lektor är legitimerad lärare som har avlagt en examen på forskarnivå och har visat pedagogisk skicklighet.

Skolutveckling

Skolutveckling handlar mycket om systematiskt kvalitetsarbete. Kontinuerligt följer man upp och utvärderar det elever och lärare arbetar med. Att synliggöra den beprövade erfarenheten och ta fram resultat från forskning på skolområdet kan också ingå.

Du kan syssla med skolutveckling inom ramen för ditt lärarjobb eller arbeta övergripande med dessa frågor på kommunal nivå.

Pedagogiska jobb i och utanför skolan

Pedagogiska jobb utanför skolan

Lärare är också attraktiva inom den privata sektorn där de kan jobba som till exempel coacher, utbildare eller konsulter. En del lärare arbetar på studieförbund, andra som pedagoger på museer och science center.

Jobba utomlands

En annan karriärväg är att undervisa utomlands. Du kan söka en tjänst som lärare på någon av de svenska skolor som finns i ett flertal länder, som till exempel Kenya, Kina, Frankrike och Spanien. På drygt 220 universitet i världen pågår undervisning i svenska och där kan man arbeta som lektor.

Fort- och vidareutbildning

Efter dina lärarstudier är du välkommen tillbaka till universitetet för att fortbilda dig och få tid till reflektion. Vid Göteborgs universitet erbjuds allt från enstaka föreläsningar till kurser och masterprogram som är riktade till lärare.

Masterexamen

Att läsa ett eller två år på ett masterprogram och ta en magister- eller masterexamen är en bra förberedelse både för mer avancerade tjänster som förstelärare eller utvecklingsledare, eller för att söka forskarutbildning och forskarskolor.

Från och med 2023 finns även möjlighet att ta en magisterexamen i högskolepedagogik.

Speciallärare och specialpedagog

Lärarutbildningen ger dig också behörighet att läsa vidare på Speciallärarprogrammet och Specialpedagogprogrammet. Du kan då arbeta med barn och elever i behov av särskilt stöd samt med andra personalgrupper inom skolan.

Forskarutbildning

Att licensiera eller doktorera tar två respektive fyra år. En del får sin forskarutbildning betald av skolhuvudmannen och forskar då på halvtid och är kvar i skolan resterande tid.

Vid Göteborgs universitet finns Sveriges enda ämnesöverskridande forskarskola för lärare, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Men det finns också möjlighet att forskarutbilda sig inom sitt huvudområde.

Handledare och mentor

Många lärare blir VFU-handledare på sin skola/förskola för lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (praktik).

Man kan också bli mentor för nyutexaminerade lärare och på så sätt stödja nya lärares väg in i yrket. En del kommer tillbaka till universitetet för att undervisa lärarstudenter.