Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Globala mål för hållbar utveckling

Sedan den antogs av FN:s generalförsamling 2015 har Agenda 2030, med de globala målen för hållbar utveckling, kommit att bli en viktig utgångspunkt för många organisationer i samhället.

Det gäller inte minst högskolesektorn: På lokal nivå i den grundutbildning som anordnas av lärosätens institutioner, såväl som på nationell och EU-nivå bland forskningsfinansierande myndigheter.

Forskningens roll är inte enbart att identifiera problem och tillhandahålla lösningar, utan det är i minst lika hög grad också att kritiskt analysera målen och vem som gynnas av dem. Det finns kunskapsluckor som står i vägen för målens uppfyllande, och det behövs kunskapsteoretiska perspektiv, däribland genusperspektiv, som kan stärka forskningens förmåga att ta itu med komplexa samhällsutmaningar.

Nationella sekretariatet för genusforskning samverkar med andra aktörer i Sverige, Norden och EU med forskningsdrivna analyser för att bidra till utvecklingen av kunskapsfältet om hållbarhet och genus.

Genus och hållbar utveckling i EUs forskningspolitik

Med genusperspektiv som fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) har Nationella sekretariatet för genusforskning tagit fram en forskningsöversikt, en rapport om policyutveckling inom forskning och innovation samt en serie om fem policy briefs.

Uppdraget kom från EU-samarbetet GENDERACTION, där sekretariatet är en av parterna. Samarbetet är finansierat av EU:s ramprogram för forskning och innovation, för att analysera medlemsländernas framgångar i att implementera jämställdhetspolicys inom forskning och innovation. Kunskapssammanställningar och underlag ska bidra till att utveckla genusdimensionen i EU:s forskningsprogram Horisont Europa.

Forskningsöversikten om genus och hållbarhet är en systematisk, internationell översikt av kollegialt granskade vetenskapliga artiklar, publicerade under 2015-2020. Forskningsrön presenteras för att identifiera förutsättningar, utmaningar och lösningar inom ramverket för Agenda 2030.

Rapporten om policyutveckling (Policy Benchmark) undersöker hur EU:s centrala policydokument för forskning och innovation tar upp genus och hållbarhet. Med några praktiska exempel som utgångspunkt ger rapporten rekommendationer för hur det går att relatera genus och hållbarhet till varandra, så att dessa perspektiv ömsesidigt kan förstärka varandra – snarare än att konkurrera.

Hur kan EU:s ramprogram för forskning och innovation stärka sin förmåga att bidra till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling? Serien av policy briefs utgår från aktuell forskning om genus och hållbarhet och tar fram rekommendationer. Utgångspunkten är de sex olika kluster kring globala utmaningar som finns formulerade i EU:s forskningsprogram Horisont Europa:

  • Hälsa (policy brief 1)
  • Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen (policy brief 2)
  • Civil säkerhet för samhället (policy brief 3)
  • Digitala frågor, industri och rymden (policy brief 4)
  • Klimat, energi och mobilitet (policy brief 4)
  • Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö (policy brief 5)

Forskningsöversikten, rapporten om policyutveckling (Policy Benchmark) och serien av policy briefs publicerades i oktober 2021, och riktar sig till intressenter inom European Research Area (ERA) samt forskande och forskningsfinansierande organisationer i medlemsländerna.