Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Globala mål för hållbar utveckling

Sedan den antogs av FN:s generalförsamling 2015 har Agenda 2030, med de globala målen för hållbar utveckling, kommit att bli en viktig utgångspunkt för många organisationer i samhället.

Det gäller inte minst högskolesektorn: På lokal nivå i den grundutbildning som anordnas av lärosätens institutioner, såväl som på nationell och EU-nivå bland forskningsfinansierande myndigheter.

Forskningens roll är inte enbart att identifiera problem och tillhandahålla lösningar, utan det är i minst lika hög grad också att kritiskt analysera målen och vem som gynnas av dem. Det finns kunskapsluckor som står i vägen för målens uppfyllande, och det behövs kunskapsteoretiska perspektiv, däribland genusperspektiv, som kan stärka forskningens förmåga att ta itu med komplexa samhällsutmaningar.

Nationella sekretariatet för genusforskning samverkar med andra aktörer i Sverige, Norden och EU med forskningsdrivna analyser för att bidra till utvecklingen av kunskapsfältet om hållbarhet och genus.

Genus och hållbar utveckling i EUs forskningspolitik

Nationella sekretariatet för genusforskning har i uppdrag att ta fram en rapport och en handfull policy briefs om genus och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Uppdraget kommer från EU-samarbetet GENDERACTION, där sekretariatet är en av parterna, finansierat av EU:s ramprogram för forskning och innovation för att analysera medlemsländernas framgångar i att implementera jämställdhetspolicys inom forskning och innovation.

Rapporten om genus och hållbarhet baseras på en systematisk, internationell forskningsöversikt över kollegialt granskade vetenskapliga artiklar publicerade under 2015-2020. Forskningsrön kring genus ska presenteras för att identifiera förutsättningar, utmaningar och lösningar inom ramverket för Agenda 2030.

Forskningsöversikten publiceras i september 2021, och riktar sig, liksom de policy briefs som också tas fram, till intressenter inom European Research Area (ERA) samt forskande och forskningsfinansierande organisationer i medlemsländerna.