Breadcrumb

Ungdomar och unga vuxna

Published

<none>Tiden som ungdom och ung vuxen rymmer såväl hopp och framtidsdrömmar som oro och osäkerhet. I en ny bok, Ungdomar och unga vuxna – utveckling och livsvillkor, fördjupas kunskapen om ungas livssituation.

Boken utgår utifrån fyra teman:

Utgångspunkter sammanfattar olika perspektiv på vad utveckling egentligen är samt går igenom centrala utvecklingsteoretiska synsätt, liksom teoriernas aktualitet idag.

Utvecklingsområden beskriver bland annat kognitiv, känslomässig och kroppslig utveckling, samt sexualitet och identitet.

Utvecklingskontexter behandlar centrala sammanhang för ungdomar och unga vuxna, såsom familj och jämnåriga, skola/utbildning och internet.

Risker och svårigheter synliggör problem som kan debutera längs vägen mot vuxenlivet, med fokus på att kunna förebygga dessa. Här berörs depression, ätstörningar, mobbning, droger och antisocialt beteende.


Författarna har mångårig erfarenhet av att forska och undervisa inom området, och är särskilt uppskattade för sin förmåga att presentera gedigen kunskap både tillgängligt och läsvänligt.

Boken är skriven för studerande och yrkesverksamma som träffar ungdomar och unga vuxna, såsom lärare, fritidspedagoger och fritidsledare, poliser, vårdpersonal, socionomer och psykologer, samt för föräldrar och andra som är intresserade av ämnet.

Författare: Philip Hwang och Ann Frisén, båda professorer vid psykologiska institutionen, Björn Nilsson, beteendevetare.