Image
Europeiska flaggor
Breadcrumb

Europaparlamentsval

Linda Berg forskar bland annat om röstningsbeteende i Europaparlamentsval, europeisk integration och identifikation, samt medborgarattityder till EU och politiskt förtroende. Hon är också delansvarig för Europaparlamentsvalundersökningen 2024 och studierektor för Centrum för Europastudier.
Linda Berg, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4062, 073–931 59 15, e-post: linda.berg@pol.gu.se

Henrik Ekengren Oscarsson är ledare för det svenska Valforskningsprogrammet samt är delansvarig för Europaparlamentsvalsundersökningen 2024.
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, 070–889 99 43, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se

Valkampanjer och valkommunikation

Marie Grusell forskar bland annat inom ämnen som strategisk kommunikation och politisk kommunikation. Hon har följt de svenska partiernas kampanjer i EU-val sedan 2009.
Marie Grusell, docent i politisk kommunikation, telefon: 070–672 19 96, e-post: marie.grusell@jmg.gu.se

Bengt Johansson forskar om mediernas makt i huvudsak inom fältet politisk kommunikation, exempelvis medialisering, medier och ansvarutkrävande, politisk reklam, politiska skandaler, kriskommunikation och mediernas valrörelsebevakning. Han kommenterar, tillsammans med kollegorna Nicklas Håkansson och Orla Vigsø, varje vecka EU-valet under parollen Propagandainspektionen på blogg Bengt Johansson: https://bengtjohansson.blogspot.com/.
Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon 070–221 24 02, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se

Orla Vigsø forskar om valkampanjer och valkommunikation. Han kommenterar, tillsammans med kollegorna Nicklas Håkansson och Bengt Johansson varje vecka EU-valet under parollen Propagandainspektionen på blogg Bengt Johansson: https://bengtjohansson.blogspot.com/.
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 073–423 30 98, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Europeiska partier

Marie Demker forskar om europeisk politik och då särskilt politiska partier, ideologier, nationalism och utrikespolitiskt beslutsfattande.
Marie Demker, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1242, e-post: marie.demker@pol.gu.se

Felix Lehmanns forskning fokuserar på vilka strategier partier använder i frågor som rör europeisk integration – vilka positioner intar partierna och hur viktigt är EU för dem? Han undersöker också hur de europeiska väljarna reagerar på dessa olika strategier. En eventuell intervju med Felix Lehmann behöver hållas på engelska.
Felix Lehmann, doktorand i statsvetenskap, e-post: felix.lehmann@gu.se

EU:s institutioner, förhandlingar och lagstiftning

Markus Johansson forskar om EU:s institutioner och deras interaktioner. Av särskilt intresse är samarbete, ledarskap och förhandlingar i EU:s ministerråd, och institutionernas roller att övervaka medlemsstaternas lagefterlevnad i EU.  
Markus Johansson, doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1200, e-post: markus.johansson@pol.gu.se

Olof Larsson forskar om politiken bland EU:s medlemsstaters regeringar och EU-domstolen – om lagar och beslut, vad EU får göra, och hur EU får göra det. För närvarande är han involverad i ett projekt som studerar EU:s miljöregler och medlemsstaternas brott mot dessa.
Olof Larsson, doktor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5938, e-post: olof.g.larsson@gu.se

Daniel Naurins forskning berör förhandlingar inom EU, rättssäkerhet och demokratisk tillbakagång inom EU, beslutsfattande i EU-domstolen, effekter av öppenhet och transparens för beslutsfattande och legitimitet, lobbying i Sverige och Europa.
Daniel Naurin, professor i statsvetenskap, telefon: 076–767 50 09, e-post: daniel.naurin@pol.gu.se

Monika de Silva forskar om jämställdhetspolitik, beslutsfattande och förhandlingar, särskilt inom ministerrådet, europeisk diplomati och öst-västliga klyftor i Europa. Eventuella intervjuer med Monika de Silva behöver göras på engelska.
Monika de Silva, doktorand i statsvetenskap, e-mail: monika.de.silva@gu.se

EU-rätt

Anna Ghavanini är expert på frågor om civilprocess och EU-rätt. Hon forskar om domstolsväsendets betydelse för samhällsutvecklingen, särskilt i förhållande till den politiska makten. Hennes nuvarande forskningsprojekt handlar dels om relationen mellan nationella domstolar och EU-domstolen, dels om domstolarnas betydelse för rättsutvecklingen såväl i Sverige och Skandinavien som inom EU.
Anna Ghavanini, docent i juridik, telefon: 031–786 6342, e-post: anna.ghavanini@law.gu.se 

Allison Östlund forskar om EU-rätt och förvaltningsprocessrätt. Hennes forskningsområden handlar om EU-domstolens förhandsavgöranden och EU-medlemsstaternas handlingsutrymme att reglera domstolsförfaranden.
Allison Östlund, doktor i juridik, telefon, 031–786 5921, e-post: allison.ostlund@spa.gu.se.

Andreas Moberg är föreståndare för Centrum för Europaforskning (CERGU) och lärare och forskare vid Juridiska institutionen, där han undervisar i EU-rätt. Hans forskningsintressen omfattar konstitutionellrättsliga aspekter av EU-samarbetet såsom exempelvis samarbetet mellan medlemsstaternas regeringar och EU:s institutioner, betydelsen av mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokrati i EU:s rättsordning, EU:s externa relationer och frågor om hur EU-rätt implementeras i den nationella rättsordningen. Han arbetar för närvarande i ett forskningsprojekt som studerar krishanteringsjuridik ur ett EU-perspektiv.
Andreas Moberg, universitetslektor i juridik, telefon: 031–786 5677, e-post: andreas.moberg@law.gu.se

Ester Herlin-Karnell är professor I EU-rätt med expertis inom EU-konstitutionell rätt, EU-säkerhetsfrågor samt EU-straffrätt.
Ester Herlin-Karnell, professor i EU-rätt, telefon: 031–786 1518, e-post: ester.herlin-karnell@law.gu.se

Politik och civilsamhälle i Europa

EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

Lisbeth Aggestams forskningsområden är internationella relationer och ledarskap i EU:s utrikespolitik.
Lisbeth Aggestam, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 6696, e-post: lisbeth.aggestam@gu.se

Adrian Hyde-Price forskar om europeisk utrikes- och säkerhetspolitik och brittisk och tysk politik. Adrian Hyde-Price förstår svenska men svarar helst på engelska.
Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

Säkerhetsfrågor inom EU

Ester Herlin-Karnells forskning handlar bland annat om EU-säkerhetsfrågor. Hon har skrivit om EU:s solidaritetsklausul samt om EU:s regler för ömsesidigt bistånd i krigssituationer och vid säkerhetshot. Hon är även intresserad av relationen mellan EU och Nato.
Ester Herlin-Karnell, professor i EU-rätt, e-post: ester.herlin-karnell@law.gu.se

EU:s jämställdhetspolitik

Monika de Silva forskar om jämställdhetspolitik, beslutsfattande och förhandlingar, särskilt inom ministerrådet, europeisk diplomati och öst-västliga klyftor i Europa. Eventuella intervjuer med Monika de Silva behöver göras på engelska.
Monika de Silva, doktorand i statsvetenskap, e-post: monika.de.silva@gu.se

EU:s migrationspolitik

Andrea Spehar är föreståndare för Centrum för Global migration och forskar om migrations- och jämställdhetspolitik i Europa och på EU-nivå.
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

EU:s miljöpolitik och energi

Niklas Harring undervisar bland annat om europeisk miljö- och energipolitik. Han forskar främst om miljöopinion, klimatopinion, attityder till miljöpolitiska styrmedel, politisk och social tillit.
Niklas Harring, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1223, e-post: niklas.harring@pol.gu.se

EU:s regionalpolitik

Roman Martin forskar om regional utveckling och regionalpolitik i Europa.
Roman Martin, docent i ekonomisk geografi, telefon: 031–786 4193, e-post: roman.martin@handels.gu.se

Europeisk politik om välfärd och sociala frågor

Vanja Carlsson forskar om den Europeiska socialfonden och jämställdhetspolitik.
Vanja Carlsson, doktor i offentlig förvaltning, telefon: 031–786 6993, e-post: vanja.carlsson@spa.gu.se

Migrationspolitik och jämställdhetspolitik i EU och Europa

Andrea Spehar är föreståndare för Centrum för Global migration och forskar om migrations- och jämställdhetspolitik i Europa och på EU-nivå.
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

Fackförbund och arbetsmarknadsförhandlingar

Bengt Larsson forskar om europeiska fackförbund och arbetsmarknadsförhandlingar.
Bengt Larsson, professor i sociologi, telefon: 031–786 4775, e-post: bengt.larsson@socav.gu.se

Politisk utveckling i olika europeiska länder

Danmark

Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 073–423 30 98, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Frankrike

Marie Demker, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1242, e-post: marie.demker@pol.gu.se, Twitter: @Vanstrastranden

Storbritannien

Adrian Hyde-Price kan svara på frågor om val i Storbritannien och brittisk inrikespolitik mer generellt. Det lokala brittiska valen äger rum den 2 maj 2024, och det allmänna valet kommer att äga rum någon gång mellan 2 maj och oktober. Adrian Hyde-Price förstår svenska men svarar helst på engelska.
Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se

Tyskland

Adrian Hyde-Price, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6145, e-post: adrian.hyde-price@gu.se. Adrian Hyde-Price förstår svenska men svarar helst på engelska.

Ryssland och före detta sovjetstater

Marina Nistotskaya, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 6691, e-post: marina.nistotskaya@gu.se

Kroatien, Slovenien, Västra Balkan

Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Global migration. telefon: 031–786 1192, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

Polen

Monika de Silva, doktorand i statsvetenskap, e-mail: monika.de.silva@gu.se. En eventuell intervju med Monika de Silva behöver hållas på engelska.

Religion och kulturarv i Europa

Europa och religion

Göran Larsson kan svara på frågor om islam, muslimer, religionsvetenskap, religiös extremism, al-Andalus, global terrorism och säkerhetsfrågor – allt ur ett europeiskt perspektiv.
Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, telefon: 031–786 5315, e-post: goran.larsson@lir.gu.se

Europeisk och brittisk identitet

Europa ur ett idéhistoriskt perspektiv

Mats Andrén kan svara på frågor om idén om europeisk gemenskap, om europeisk identitet, om begreppet Europa och om Europas kulturella gränser.
Mats Andrén, professor i idé- och lärdomshistoria, telefon: 031–786 4476, e-post: mats.andren@lir.gu.se

Britternas syn på sig själva – igår och idag

Jens Norrby studerar brittiska federalister 1884–1949 och vilken roll de tyckte att Storbritannien skulle axla när imperiet försvann. Han kommande avhandling ska ge en inblick i den historia som format Storbritanniens faktiska och upplevda globala position, med ett särskilt intresse för relationen till resten av Europa. Jens Norrby kan berätta om självbilder i England och Storbritannien, engelsk och brittisk nationell identitet, Storbritanniens historia, Europas historia, brittiska imperiets fall och om Brexit.
Jens Norrby, doktorand i idé- och lärdomshistoria, telefon: 031–786 2479, 076-884 1724, e-post: jens.norrby@lir.gu.se

Försoningsprocesser i Europa

Louise Schou Therkildsen studerar postkoloniala försoningsprocesser i Europa, bland annat med fokus på Nordens roll i ett europeiskt sammanhang. Hennes avhandling, framlagd 2022, undersökte kollektivt identitetsskapande inom EU. Hon kan svara på frågor om kollektiv identitet, EU och europeisk identitet, europeiska värden och europeisk/nordisk kolonialism och försoning.
Louise Schou Therkildsen, post doc i idéhistoria, e-post: louise.schou.therkildsen@gu.se

Kontakt

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om ni inte får svar på telefon, mejla istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.