Breadcrumb

Kunskap Undervisning Språk och Teknik (KUST)

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2019 - ongoing
Project owner
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Financier
ULF, Utveckling, Lärande, Forskning

Short description

Det råder brist på forskning om teknikundervisning i förskolan, särskilt tydligt är det med avseende på förskollärares användning av och barns kommunicerande kring tekniska begrepp. Syftet med detta projekt är att utveckla en praktiknära forskningsmodell med fokus på språkets betydelse för undervisning av teknik i förskolan, samt hur undervisningen i förskolan kan planeras och genomföras så att barns möjligheter att lära teknik samverkar med användningen av tekniska begrepp.

Syftet med detta projekt är att utveckla en praktiknära forskningsmodell med fokus på språkets betydelse för undervisning av teknik i förskolan, samt hur undervisningen i förskolan kan planeras och genomföras så att barns möjligheter att lära teknik samverkar med användningen av tekniska begrepp. Modellen förväntas också visa på innovativa angreppssätt för varaktig samverkan mellan akademi och förskolor genom förskollärarnas faktiska deltagande i förskollärarprogrammets kurser. Studien tar sin utgångspunkt i de frågor som uppstod för förskollärare i Kungsbacka kommun under en fortbildning om naturvetenskaps- och teknikundervisning 2015–2017.

Presentation av forskargruppen

Maria Svensson
Huvudsökande Maria Svensson har en bakgrund grundskollärare i åk 4–9 i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik. Hon är i dag universitetslektor i teknikens didaktik vid utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse riktas mot undervisning och lärande i teknik med ett speciellt intresse för tekniska system.

Pia Williams
Medsökande Pia Williams har en bakgrund som förskollärare och är professor i barn-och ungdomsvetenskap vid utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse riktas mot barns villkor för lärande och utveckling. Hon har genomfört ett flertal forskningsprojekt och expertuppdrag.

Jonna Larsson
Medsökande Jonna Larsson har en bakgrund som förskollärare och är lektor i barn-och ungdomsvetenskap vid utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse riktas mot barn förskola och naturvetenskap. Centralt för forskningen är att relationen mellan förskollärare, barn, undervisning inom förskolan som samhällsinstitution förstås som en helhet. Jonnas forskning innefattar även hållbarhets- och kvalitetsrelaterade frågor.

Anne-Marie von Otter
Medsökande Ann-Marie von Otter har en bakgrund som lärare i förskoleklass, grundskola och gymnasiet i teknik, idrott och hälsa. Hon är i dag universitetsadjunkt i teknikens didaktik vid utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse riktas mot undervisning och lärande i teknik med ett speciellt intresse för Learning study och digitalkompetens.

Helena Sagar
Medsökande Helena Sagar är Fil. Dr. i Naturvetenskap med inriktning mot utbildning. Hon är lektor i förvaltningen för Förskola och Grundskola i Kungsbacka kommun sedan januari 2014. Från augusti 2015 är hon även vetenskaplig ledare i samma förvaltning inom Enheten för Forskning och Utveckling. Med bakgrund som ämneslärare i kemi, biologi, fysik och teknik undervisar hon fortfarande i en klass på högstadiet. Den huvudsakliga delen av tjänsten som vetenskaplig ledare utgörs dock av att ansvara för och samordna arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i förskola- och skolpraktiken i förvaltningen.

Övergripande tidsplan

Hösten 2019 – Utvecklingsfasen - intervjuer med förskollärare om teknik och teknikbegrepp, gemensam uppstart och planeringsseminarier
Våren 2020 – Genomförandefasen - planera och genomföra en första omgång av undervisningssekvenser
Hösten 2020 – Utvärderingsfasen – utvärdering av undervisningssekvenser och stimulated recall
Våren – 2021 – Implementeringsfasen – intervju med förskollärarna om processen, utveckla en modell för samverkan, modellen används av studenter i förskollärarprogrammet

Om ULF-avtal

Göteborgs universitet har tillsammans med några andra universitet fått i uppdrag av regeringen att under en femårsperiod bedriva försöksverksamhet kring praktiknära forskning. 

Läs mer om ULF-avtal