University of Gothenburg
Breadcrumb

Fakultetskansliet

Fakultetskansliet samordnar....

All utbildning, forskning, alumnverksamhet, studievägledning med mera sker på fakultetens institutioner, institut och centrumbildningar. Fakultetsledningen – med stöd av fakultetskansliet – svarar för samordning av de delar som bäst drivs genom samarbete över institutionsgränser. Det kan handla om frågor som att utveckla kursverksamheten inom forskarutbildningen, driva på jämställdhetsarbetet, eller att hantera utbytesstudenter och internationaliseringsfrågor.

Rent konkret innebär samordningen många gånger att tillhandahålla forum och strukturer för ansvariga på institutioner och övriga enheter att mötas och diskutera frågorna. De viktigaste av dessa forum är Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå (BFU), Beredningen för forskning och forskarutbildning (BFF) samt Lärarförslagsnämnden.

Personal vid kansliet ->