Breadcrumb

Diskurser om kropp, hälsa och vikt bland lärare i idrott och hälsa

Forskningsprojekt
Active research
Project size
4 500 000
Project period
2018 - 2020
Project owner
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Short description

Hur påverkar debatten om den så kallade fetmaepidemin lärare och elever i idrott och hälsa? I detta projekt undersöks hur lärare i idrott och hälsa i svenska grundskolan förhåller sig till kropp, hälsa och vikt.

Många ungdomar oroar sig för sina kroppars storlek och form och alltför många av dem anser sig ha en avvikande kropp i relation till de normer som de uppfattar.

Skolan, och särskilt ämnet idrott och hälsa, sägs ha en viktig roll i att motverka "fetmaepidemin" och bidra till hälsa bland barn och ungdomar. Det är därför mycket angeläget att lärare i idrott och hälsa kritiskt reflekterar över hur kropp, hälsa och vikt diskuteras och värderas i skolan och i förlängningen i samhället.

Projektet kommer att undersöka:

  • Vad händer i samspelet mellan dominerande diskurser om fetma, läroplanen i idrott och hälsa och de konkreta undervisningsmetoderna?
  • Vilka diskurser om kropp, vikt och hälsa uttrycker och praktiserar lärare i idrott och hälsa?
  • På vilket sätt ifrågasätter och utmanar lärarna dominanta diskurser?
  • Bidrar undervisningen i idrott och hälsa till att konstruera den icke-smala kroppen som queer/avvikande?
  • Finns det exempel på alternativa undervisningsmetoder och alternativa sätt att arbeta med idrott och hälsa som inte tar utgångspunkt i en problematisering av kroppsstorlek och vikt?

Vill bidra till kritisk reflektion och pedagogisk förnyelse

Projektet syftar till att tillsammans med idrott- och hälsolärare diskutera och analysera de utmaningar som finns i att inkludera elever med olika förutsättningar avseende kroppsform och vikt. Vi hoppas genom projektet kunna bidra till en kritisk reflektion och pedagogisk förnyelse inom skolämnet idrott och hälsa genom att i samråd med lärare utveckla arbetssätt som inkluderar olika typer av kroppar och identiteter.

Två delstudier

Projektet består av två delar:
I den första delen genomförs fokusgruppintervjuer som syftar till att utforska föreställningar om kropp, hälsa och vikt bland lärare i idrott och hälsa.

I projektets andra del kommer vi att följa och observera en lärares undervisning under en termin och tillsammans med denna lärare analysera det material vi samlar in. Vi avser även att i samråd med läraren pröva att utveckla former för icke-stigmatiserande och inkluderande undervisning.

Deltagare

Dean Barker, Örebro universitet

Anna Johansson, Högskolan Väst

Mikael Quennerstedt, Örebro universitet