Breadcrumb

Maria Forslund - Ingen ökad dödlighet vid Polycystiskt ovarialsyndrom PCOS

Published

Maria Forslund disputerade den 15 januari 2020 inom ämnet obstetrik och gynekologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Titel på avhandlingen: Polycystic ovary syndrome in a lifetime perspective

Länk direkt till avhandlingen

Image
Maria Forslund
Maria Forslund, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset.
Photo: Elin Forslund

Ingen ökad dödlighet vid Polycystiskt ovarialsyndrom PCOS

Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är ett mycket vanligt tillstånd, drygt var tionde kvinna i fertil ålder uppfyller diagnoskriterierna. PCOS är en hormonrubbning som enbart drabbar kvinnor och karaktäriseras av ökad mängd manligt könshormon och förändrad äggstocksfunktion. I yngre åldrar är vanliga symtom ökad hårväxt, akne och oregelbunden mens. Trots att syndromet är så pass vanligt har få studier gjorts på kvinnor med PCOS i högre åldrar, delvis beroende på att diagnosen endast kan ställas under de fertila åren*.

- PCOS är också associerat med övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, cancer i livmodern, psykisk ohälsa och försämrad livskvalitet. Men det är oklart om dessa skillnader, jämfört med kvinnor utan PCOS, kvarstår eller förändras med ökande ålder, eftersom studier saknas. Målet med avhandlingen har därför varit att öka kunskapen kring hur PCOS påverkar kvinnor när de åldras, från tiden runt klimakteriet och därefter, säger Maria Forslund, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi, kliniskt verksam huvudsakligen inom det benigna gynteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset.

Ett senare klimakterie kan vara en av orsakerna

- Vi har funnit att kvinnor med PCOS kommer senare i klimakteriet. De föder lika många barn som kvinnor i övrigt, men behöver ofta hjälp för att bli gravida. I åldern runt klimakteriet har de samma upplevda livskvalitet som kvinnor utan PCOS.

Kvinnor med PCOS har symtom på ökad mängd manligt könshormon ända upp mot 90-årsåldern, med kvarstående ökad hårväxt av manlig typ jämfört med kvinnor utan PCOS. Men vid mätning av testosteron i blod är nivåerna i denna ålder inte skild från övriga kvinnor. Man fann också att kvinnorna med syndromet oftare utvecklar typ 2 diabetes, men här fanns en mycket stark koppling till övervikt och fetma redan i yngre år, där kombination övervikt/fetma och PCOS innebar en mycket hög risk för senare typ 2 diabetes.

- Trots flera riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom i yngre åldrar fanns ingen ökad sjuklighet i hjärtinfarkt eller stroke. Kvinnorna med PCOS, som är följda till över 80 års ålder, hade ingen ökad dödlighet jämfört med kontrollerna, varken i form av hjärtkärlrelaterad dödlighet eller total dödlighet.

Detta kan orsakas av möjliga skyddsfaktorer såsom ett fördröjt klimakterium och hormonella faktorer som skiljer sig från kontrollernas.

FAKTA

*Två grupper av kvinnor med PCOS har undersökts med åldersmatchade kontroller. Kontrollerna utgörs av ett slumpmässigt urval av kvinnor ur Göteborgs befolkning som tidigare har deltagit i studien World Health Organisation (WHO) MONItoring of trends and determinants for CArdiovascular disease (MONICA) studien. Grupperna har undersökts vid flera tillfällen under en 24-årsperiod respektive en 32-årsperiod, och kvinnorna med PCOS täcker åldersspannet 20–91 år.

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Opponent: Bart CJM Fauser, Department of Reproductive Medicine and Gynecology, University of Utrecht, Utrecht Nederländerna
Betygsnämnd: John-Olov Jansson, Marie Bixo och Claes Magnusson
Huvudhandledare: Eva Dahlgren
Bihandledare: Kerstin Landin-Wilhelmsen, Mats Brännström och Johanna Scmidt