University of Gothenburg
Breadcrumb

Enkät Np Sh 9

Enkät Sh 9, 2013 och 2014

2013

Ämnesprovet i samhällskunskap åk 9 genomfördes för första gången under vårterminen 2013.

Utifrån enkäterna så har provet tagits emot bra och återspeglar lärarnas syn på ämnet och deras syn på elevernas kunskapsnivå. Man kan säga att provet har ”igenkänningsvaliditet”. Utifrån från våra analyser så har uppgifterna haft låg tröskel, så tillvida att eleverna försökt att lösa uppgifterna. Eftersom det varit ett uttalat mål för oss, så är resultatet gott. Vid utvecklandet av uppgifter till kommande prov så måste denna ambition bibehållas.

ÄpSh9 har haft en relativt jämn fördelning mellan uppgifter med öppna och strukturerade svarsalternativ. Under rubriken omfattning så har lärare kommenterat att det upplevts som ”lagom”. Eftersom vi vill behålla antalet uppgifter för att ge eleverna goda möjligeter att visa sina kunskaper, så måste arbetet med att utveckla strukturerade uppgiftsalternativ fortsätta. Analyserna för grupperna flickor/pojkar, SvA/Icke-SvA tyder också på det. Dock så kommer ett ämnesprov i samhällskunskap alltid att behöva innehålla ett stort antal öppna frågor.
I förhållande till slutbetygen i åk9 så ligger ÄpSh9 mycket nära resultatet för F. Men trots att huvuddelen av lärarna anser att kravgränserna är lagom satt, så finns det en kritik att vissa uppgifter, framförallt strukturerade uppgifter, haft för ”låg E-nivå”. Denna instegsgräns bör utvecklas.

ÄpSh9 2013 ger många möjligheter att visa förmåga på nivå A. Inom Äp9 så har kravgränserna för A varit ”för svåra”. Vi har anledning att analysera detta vidare.

Bedömningsanvisningarna och den av oss valda layouten verkar ha fallit väl ut. Dock finns kommentarer om det språk som utvecklas i bedömningsanvisningarna och som går tillbaka på kunskapskraven, dvs många uttryck av typen ”konkretiseringar”, ”nyanseringar” mm. En del lärare uppfattar instruktionerna som svårtydda.

Utifrån de analyser vi gjort så har provet relativt höga värden för reliabilitet, bedömningsanvisningarna har kunnat åtskilja de olika nivåerna i elevsvaren, och provet som helhet ger eleverna möjlighet att hitta uppgifter för sin kunskapsförmåga på alla nivåer.

Läs enkätsvaren 2013 till höger på denna sida.