University of Gothenburg
Breadcrumb

Enkät Np Sh 6

Enkät Np Sh 6

2014

Läs enkätsvaren från 2014 års ämnesprov i samhällskunskap till höger på denna sida.

2013

Ämnesprovet i samhällskunskap åk 6 genomfördes för första gången under vårterminen 2013.

Utifrån enkäterna så har provet tagits emot bra och återspeglar lärarnas syn på ämnet och deras syn på elevernas kunskapsnivå. Man kan säga att provet har ”igenkänningsvaliditet”. Utifrån från våra analyser så har uppgifterna haft låg tröskel, så tillvida att eleverna försökt att lösa uppgifterna. Eftersom det varit ett uttalat mål för oss, så är resultatet gott. Vid utvecklandet av uppgifter till kommande prov så måste denna ambition bibehållas.

ÄpSh6 har haft relativt många öppna uppgifter i förhållande till totala antalet (flest av So-ämnesproven). Lärarare har kommenterat att provet därför blivit för omfattande. Eftersom vi vill behålla antalet uppgifter för att ge eleverna goda möjligeter att visa sina kunskaper, så måste arbetet med att utveckla strukturerade uppgiftsalternativ fortsätta. Analyserna för gupperna flickor/pojkar, SvA/Icke-SvA tyder också på det. Dock så kommer ett ämnesprov i samhällskunskap alltid att behöva innehålla ett stort antal öppna frågor.

Trots att huvuddelen av lärarna anser att kravgränserna är lagom satt, så finns det en kritik att vissa uppgifter, framförallt strukturerade uppgifter, haft för ”låg E-nivå”. Denna instegsgräns bör utvecklas.
ÄpSh6 2013 ger många möjligheter att visa förmåga på nivå A. Inom Äp9 så har kravgränserna för A varit ”för svåra”. Vi har anledning att eventuellt se på detta för Äp6 också.

Rasten i mitten av varje delprov har varit mycket uppskattad. Vi avser att behålla den, i varje fall till ämnesprovet 2014.

Bedömningsanvisningarna och den av oss valda layouten verkar ha fallit väl ut. Dock finns kommentarer om det språk som utvecklas i bedömningsanvisningarna och som går tillbaka på kunskapskraven, dvs många uttryck av typen ”konkretiseringar”, ”nyanseringar” mm. En del lärare uppfattar instruktionerna som svårtydda.

Utifrån de analyser vi gjort så har provet relativt höga värden för reliabilitet, bedömningsanvisningarna har kunnat åtskilja de olika nivåerna i elevsvaren, och provet som helhet ger eleverna möjlighet att hitta uppgifter för sin kunskapsförmåga på alla nivåer.

Läs enkätsvaren från 2013 års prov till höger på denna sida.