Breadcrumb

Sociala medier och kris- kommunikation (SOMCRISC)

Forskningsprojekt
Inactive research
Project period
2013 - 2015
Project owner
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Financier
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Short description

IKT och krishantering – med sikte mot 2032.
Ett forskningsprojekt om digitala och sociala mediers betydelse för kommunikation i samband med samhälleliga kriser.

SOMCRISC är ett projekt som i grunden fokuserar forskning och konceptutveckling (jfr Security Arena verksamhetsmodell 3.0). Genom att härleda olika behov och undersöka relevanta koncept utforskar projektet potentialen i IKT (Informations- och kommunikationsteknik) och sociala medier som bas för kris- kommunikation.

Målet är att påverka perspektiv och utveckling av framtida standarder, regler och direktiv inom området. Analysens fokus ligger på hur myndigheter, frivilliga grupper, nyhetsmedier och allmänhet använder IKT i samband med kriser, och på teknologiska och juridiska faktorer som omger och villkorar digital kommunikation.

Projektet utgår från följande övergripande frågeställning:

 • Hur kan en gemensam praxis utvecklas för krishantering före, under och efter en kris med hjälp av IKT, med fokus på sociala medier?

Projektets delfrågor är:

 • Hur skiljer sig myndigheters, organisationers och allmänhetens förhållande till IKT?
 • Vilka plattformar använder myndigheter, organisationer och allmänhet för informationsinhämtning och informationsspridning när kriser inträffar?
 • På vilket sätt möjliggör och/eller förhindrar lagstiftningen olika aktörers användning av IKT för insamling och spridning av information i samband med samhälleliga kriser?
 • Hur kan befintliga och framtida tekniska system och applikationer tillgodose samhällets krishantering?
   

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, näringslivet, URBSEC, och Security Arena Lindholmen.

Medverkande i projektet är:

 • Torbjörn Andreasson, Carmenta
 • Marina Ghersetti, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet
 • Jesper Petersson, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Bertil Rolandsson, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Erling Røsæg, Ericsson AB
 • Oscar Westlund, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet

Följ projektet på Facebook