Breadcrumb

6,7 miljoner till att vässa screeningen för prostatacancer

Published

Många utreds för misstänkt prostatacancer utan att ha sjukdomen. Nu får Jonas Hugosson 6,7 miljoner kronor från Cancerfonden för att forska på hur magnetkamera-undersökning kan bli ett komplement till PSA-provet. Målet är att patienter ska slippa smärtsam vävnadsprovtagning i onödan.

25 forskare vid Göteborgs universitet som bedöms driva några av de mest lovande projekten inom cancerforskning beviljas nu totalt 65,5 miljoner kronor från Cancerfonden.

En av dem är Jonas Hugosson, vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Han forskar på tidig upptäckt av prostatacancer.

Att kunna screena delar av den manliga befolkningen för att upptäcka prostatacancer, den vanligaste dödsorsaken i cancer för män, har länge varit en önskan hos många. Men ännu saknas tillräckligt bra testmetoder för att kunna genomföra screening på ett tillräckligt effektivt och säkert sätt.

Jonas Hugosson forskar inom urologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper
Photo: Johan Wingborg

”PSA-provet behöver kompletteras”

Sedan tidigare vet man att förhöjt PSA-värde i blodet är en indikator på prostatacancer. Om en patient har ett förhöjt PSA-värde görs ett vävnadsprov för att hitta eventuella tumörer.

En utmaning är dock att ett PSA-prov ensamt inte räcker som indikator. Det finns många män som har förhöjt värde utan att ha en prostatacancer som kräver behandling. Detta leder till överdiagnostik där män riskerar att behöva göra smärtsamma och riskfyllda vävnadsprover och behandling i onödan.

– Det är uppenbart att PSA-provet behöver kompletteras med andra indikatorer för att vi ska bli bättre på att bara hitta de tumörer som faktiskt kräver behandling, säger Jonas Hugosson.

37000 bjuds in till studien

Hugosson får nu 6,7 miljoner kronor från Cancerfonden för att forska på hur magnetkamera-undersökning (MR), där man letar efter en tumör, kan bli ett komplement till PSA-prov.

Den stora frågan är: Vågar man lita på att ingen behandling krävs ifall MR-undersökningen inte kan visa på någon tumör – trots att patienten har ett förhöjt PSA-värde?

I Hugossons studie kommer 37000 män bjudas in att ta PSA-prov och få MR-undersökning. De slumpas sedan in i tre grupper där vävnadsprover tas beroende på vad MR och PSA-provet visar.

– Vi vet sedan tidigare att MR är ett bra komplement till PSA. Men frågan kvarstår, det finns ett antal tumörer som vi inte hittar med MR. Innebär det att vi kommer att hitta dessa tumörer vid upprepad testning som sker vartannat år och är de då fortfarande botbara eller upptäcks de då för sent? Detta är nästa steg i vår forskningsstudie som vi nu vill belysa, säger Jonas Hugosson.

740 miljoner kronor totalt

Tack vare generösa donationer från privatpersoner och företag kan Cancerfonden varje år dela ut 100-tals miljoner kronor till forskning. Vid den här anslagsutdelningen, som är årets största, beviljas totalt 740 miljoner kronor för olika forskningsprojekt.

– Jag är otroligt glad att vi kan dela ut hela 740 miljoner kronor. Det här har varit ett år präglat av många svåra omvärldshändelser som drabbat hela samhällen och privatpersoner. Mitt i detta har ändå människor fortsatt att ge sitt stöd för att svensk cancerforskning ska kunna fortsätta. Det är tack vare deras gåvor vi nu kan stötta de mest lovande forskningsprojekten, säger Malin Sund, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Texten är ursprungligen ett pressmeddelande från Cancerfonden

23 MILJONER TILL KLINISK CANCERFORSKNING

Sju forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet, får nu anslag från Cancerfonden.

Eva Forsell-Aronsson
Molecular radionuclide therapy (MRNT) of neuroendocrine tumours and breast cancer: Novel treatment strategies, and knowledge on mechanisms behind and biomarkers for treatment response (3,5 miljoner kronor).

Cecilia Bull
Inflammation as a Treatment Target in Chronic Pelvic Radiation Disease (2,4 miljoner kronor).

Khalil Helou
Clinical significance of the Lemur Tyrosine Kinase 3 as a potential target for ovarian cancer treatment (3 miljoner kronor).

Jonas Hugosson
The ’Göteborg-2 trial’; A prospective, randomized, population-based trial of prostate cancer screening with prostate-specific antigen (PSA)testing followed by magnetic resonance imaging (MRI) of the prostate (6,7 miljoner kronor).

Volkan Sayin
Targeting Glutamine metabolism as a strategy for overcoming radio resistance in KEAP1/NRF2 mutant cancer: A step towards personalized radiotherapy for patients with non-small cell lung cancer (2,4 miljoner kronor).

Karin Welén
Molecular characterization of metastatic prostate cancer – from metastatic mechanisms to clinical benefit (2,4 miljoner kronor).

Karl Fredrik Wärnberg
Axillary lymph node identification before neoadjuvant chemotherapy using MagTrace, and Magseed, in clinically node negative and node positive patients: SENTINEO (2,4 miljoner kronor).