Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet

Kurs
LLSL45
Grundnivå
45 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-00502
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15039
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Obs! Kursen är inte inställd.

Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet och ger dig möjlighet att utveckla din lärarkompetens inom ämnet slöjd. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen, men inte i slöjd för åk 7–9. Du ska vara anställd som lärare och ha arbetsgivarens godkännande.

Om utbildningen

Den här kursen ges inom ramen för Lärarlyftet och ger dig möjlighet att utveckla din lärarkompetens inom ämnet slöjd. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen, men inte i slöjd för åk 7–9. Du ska vara anställd som lärare och ha arbetsgivarens godkännande.
Kursen har två huvudsakliga inriktningar: att utveckla kompetens på området för slöjdämnets material, redskap och hantverkstekniker, samt att utveckla deltagarnas ämnesdidaktiska kompetens. Studier om och i olika hantverkstekniker har ett stort utrymme i kursen och genomförs parallellt med ämnesdidaktiska inslag, som lägger fokus på att planera, organisera, leda och följa upp undervisning i grundskolans slöjdämne.
Det övergripande målet för samtliga kurser inom Lärarlyftet vid Göteborgs universitet är att du som kursdeltagare ska vidareutveckla din lärarkompetens. Utifrån din lärarerfarenhet, och med din undervisningsvardag kompletterar du dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper genom dina studier, liksom din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning i ämnet.
Efter att du genomfört kursen med godkänt resultat uppfyller du kraven för utökad behörighet i slöjd och kan ansöka om lärarlegitimation för undervisning i grundskolans slöjdämne åk 1-9. Oavsett om du har läst med inriktning mot textilslöjd eller trä- och metallslöjd utfärdar Skolverket legitimation i slöjd.
Kursen ges på 50% fart över 3 terminer. I kursen ingår 3 obligatoriska campusförlagda tvådagarsträffar per termin. 

Möjlighet till validering

I enlighet med Skolverkets direktiv erbjuds kursdeltagarna få sina befintliga kunskaper och färdigheter validerade i relation till målen för lärarlyftskursen. Den som efter validering bedömts redan uppfylla delar av kursmålen behöver därefter inte delta i de kursmomenten. En validering innebär att en kartläggning av den sökandes kunskaper och färdigheter/kompetens genomförs. Den sökande får därefter besked om vilka delar av kursmålen man bedömts redan uppfylla. 
Valideringen kan genomföras utifrån en kombination av olika typer av underlag, exempelvis kursintyg, praktiska eller teoretiska prov, specifika uppgifter och intervju. En validering påverkar inte längden på den validerades studier i lärarlyftskursen, kursen pågår 3 terminer för alla. Däremot får den som validerats en lägre studietakt under kurstiden genom att man befrias från vissa moment. En validering är frivillig, den görs efter ansökan från den som antagits till kursen. Ett formulär för ansökan om validering kommer att finns tillgängligt i samband med att besked om antagning till kursen lämnas.
Slöjdkursen har två huvudsakliga innehållsområden: 1. Slöjdämnets material, redskap och hantverkstekniker, 2. Ämnesdidaktik 
Den som antagits till kursen och som anser sig redan ha kompetens på hela eller delar av det ena eller bägge innehållsområdena kan ansöka om validering. Det spelar ingen roll hur kunskaperna har förvärvats, det är den reella kompetensen som valideras. Den som vill ansöka om validering ska inte göra något i samband med ansökan till kursen – anmäl dig till kursen på vanligt vis via ”antagning.se”. När ansökningstiden gått ut granskas ansökningarna utifrån behörighetskraven, därefter skickas antagningsbesked ut till dem som antagits. När vi får besked om vilka som antagits kommer vi att informera om möjligheten att ansöka om validering. Valideringsprocessen kommer att inledas innan kursstarten i form av att ansökningsformulär skickas ut. Men valideringen kommer inte att vara slutförd innan kursstart.
Blankett för huvudmannens godkännande hittar du här: https://www.skolverket.se/4.5dfee44715d35a5cdfa563.html

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är, i enlighet med reglerna för Lärarlyftet, student som uppfyller följande kriterier: har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig i slöjd för åk 7-9 är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare har en arbetsgivare som godkänt deltagandet. 

Arbetsprov

Urval

Lottning