Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ann-Sofie Lovisa Olausson

Doktorand

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J616
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ann-Sofie Lovisa Olausson

 

Avhandlingsprojekt:

Tänka och tala industriellt Mänsklig förändring i mötet med maskinen vid det industriella genombrottet i Sverige ca 1870-1930

Människans aktiviteter förändrar planetens förutsättningar. År 2016 meddelade geologer att jorden nu äntrat en ny tidsålder, namngiven efter människan: holocen har fått ge plats för antropocen. Miljö-förändringarna på jorden är lika gamla som planeten själv och människan har omformat och förändrat sina jordiska omgivningar under hela sin tillvaro. Men något som liknar 1900-talet har aldrig tidigare funnits i historien. Tidigare har asteroider eller vulkaner ställt till med genomgripande miljöförändringar – men mänskligheten har inte gjort det.

Människan är både en biologisk och kulturell varelse och som historiker finner jag det intressant att den industriella revolutionen, eller industrialiseringen i vid mening, nu inte bara ses som en historisk epok utan också innebar starten för ett nytt geologisk skede. När människorna med tilltagande styrka började påverka planeten med sina maskiner – hur påverkade maskinen människan och vilket samspel fanns i denna process? Vad hände med synen på människan i detta genomgripande skifte och hur tog det sig uttryck?

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag mötet mellan människa i maskin och det uttryck det tagit sig i svensk skönlitteratur, drömböcker, dagspress, tidskrifter och opinionsskrifter från och med mitten av 1800-talet och fram till ca 1930. Vilka förhoppningar, förväntningar och farhågor fanns det kring människor och den nya tekniken? Skulle själva människan också förändras och i så fall hur? Under den här tiden sker också det demokratiska genombrottet och jag lägger stor vikt vid vem som uttrycker sig i frågan och var, och har genomgående ett könsperspektiv. Hur skildras den nya teknikens påverkan på män respektive kvinnor? Vilka värden och tillskrivna könsspecifika egenskaper var det som skulle offras respektive främjas med den nya tekniken? På vilket sätt förändrade den nya teknologin människors sätt att tänka och vara?

Jag undersöker inte specifikt science fiction-litteratur utan vill framför allt analysera hur frågan diskuterades – och gestaltades – utanför denna genre som ju specifikt intresserat sig för människa-maskinrelationer. Min förhoppning är att bidra till forskningen om modernitet, industrialisering och rationalisering i stort, men även att knyta denna forskning till, samt ge nya perspektiv på, det aktuella fältet environmental humanities, där en livaktig antropocen- och miljöhistorisk forskning i dag äger rum.